Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/143

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭔᭒ 142B]
᭑᭔᭒᭞
ᬤ᭄ᬬᬤᬤᬶᬩᬾᬮ᭞ᬫᬢᬶᬡ᭄ᬥᬶᬄᬓᬩ᭄ᬯᬢᬦ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬓᭂᬫ᭞ᬩᭂᬮᬶᬜᬋᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬳᬤᬶ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬕᭂᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬰᬸᬘᬶᬢᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬭᬾᬄᬗᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬲᬯᬶ
ᬢ᭄ᬭᬢᬕ᭄ᬫᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬉᬕᬶᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬳᬓᬾᬄᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬉᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬗᬮᬮᬶᬬᬂ᭞ᬍᬘᬸᬦᬾᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬕᭂᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢ
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬢᬧᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬸᬄᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬜᬧᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲ᭄ᬫᬭᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬰᬺᬤᬭᬯᬸᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬲᭂᬳᭂᬤ᭄ᬫᬶᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬲᬸᬓ᭞ᬲᬂᬭᬯᬸᬄᬮ
ᬦ᭄ᬓᬦᬶᬸᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶᬳᭀᬮᬶᬄᬢᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬦᬓᬾᬦᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦ᭄ᬲᬮᬶᬂᬲᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫ

[ ᭑᭔᭓ 143A]
ᬫᬶᬸᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓᬾᬩᬸᬯᬢ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬧᬘᬂᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬫᬢᬷᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬲᬂᬅᬢᬧᬧᬗᬸᬲ᭄ᬯᬘᬦᬦᬾᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬩᬜᭀᬮ᭄ᬘᬭᬫᬗᬸᬮ᭄ᬕᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬥᬸᬄ
ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬩᬧᬫᬗᬤᬸᬗᬂ᭞ᬤᬶᬦᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬦᬾᬲᬸᬩᬫᭂᬤ᭄ᬩᬚᬂᬫᬶᬭᬶᬩ᭄᭟᭐᭟ᬫᬾᬄᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬥᬸᬯᬾᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬶᬜᬓ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓ
ᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬓᭂᬢ᭄ᬩᬧᬦᬾ ᬓᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬮᬕᬲ᭄ᬫᬗᬮᬳᬶᬦ᭄ᬩᬧ᭞ᬦᬾᬳᬶᬲᭂᬂᬓᬧᬄᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬸᬮᬶᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬶᬰᬸᬘᬶᬢᬫᬢᬹᬃᬓᭂᬜᬶᬂ᭟᭐᭟᭑᭕᭟ᬥᬸᬄᬲᬂᬢᬧ
ᬲᬵᬂᬫᬭᬵᬕᬅᬪᬬᬥᬦ᭞ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬜᬸᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬦᬳᬦ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬶᬧᬸᬭᬦ᭄ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬲᬬ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬯᬾᬕᬶᬭᬂ᭞ᬧᬗᭂᬢᬶᬲᬦ᭄ᬧ