Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/131

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓᭐ 130B]
᭑᭓᭐᭞
ᬯᬾᬕᬶᬢ᭞ᬜᬢ᭄ᬯᬬᬂᬲᬶᬢᬶᬲᬸᬡ᭄ᬥᬭᬶ᭞ᬫᬯᬶᬯᬳ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬪᬷᬫᬦ᭄ᬬᬸᬗᬶᬸᬗᬹᬦᬷ᭟᭐᭟ᬲᬫᬶᬮᬶᬳᬢᬦ᭄ᬧᬢᬶᬓᬾᬦᬓ᭄ᬗᬚᭂᬗᬂ᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬩᭂᬗᭀᬂᬫᬗᬗᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬗᬮᬶᬄ
ᬲᭂᬓᬃ᭞ᬳᬚᬶᬦᬾᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬤᬢᬦ᭄᭞ᬫᬗᬃᬕ᭄ᬕᬭᬶᬂᬲᬶᬤᬶᬸᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬤᬶ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭘᭟ᬓᬮᬶᬄᬓᬳᬦ᭄ᬳᬶᬤᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬶᬂᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᬤᬲᬃᬢᬦ᭄ᬳᬾᬮᬂ᭞ᬫᬦᬓᬾᬦᬂᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬘᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬶᬲᬶᬢ᭞ᬦᬾ ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬫᬲᬢ᭄ᬬᬮᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬢᬹᬃᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬫᬜᬯᬸᬭᬶ
ᬦ᭄᭟᭒᭙᭟ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸᬦᬓᬾᬦᬂᬲᬂᬧᬢᬶᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᬭᬸᬡᬷ᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬭᬶᬂᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬢᬸᬯ᭞ᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓ᭄ᬢᬸᬶᬂᬦ᭄ᬧᬸᬶᬂ
[ ᭑᭓᭑ 131A]
ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬲᬸᬩ᭄ᬓᬢᬶ᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬓᭀᬚᬭᬶᬂᬳᬚᬷ᭟᭐᭟ᬮᬸᬯᬶᬃᬫ᭄ᬬᬭᬢᬶᬢᬶᬂᬲᭂᬓᬃᬐᬫᬯ᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬕᬸᬫ᭄ᬧᬶᬢ᭄ᬕᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬩᬸᬮᬸᬂᬫᬜᬶᬭᬫ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬶᬢᬸᬂ
ᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬜᬕ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬯᬯᬸᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬗᬯᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬄᬲᭂᬓᬃ᭞ᬭᬭᬲ᭄ᬫᬩᬸᬢᬦ᭄ᬫᬦᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭓᭑᭟ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬢᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬩᬗᭂᬢ᭄ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓ
ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬜᬮᬸᬯᬕᬂᬫᬦᬄ᭞ᬤᬤᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬲᬮᬄᬳᬘᭂᬧᬦ᭄᭞ᬗᬮᬶᬳᭂᬦᬸᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚᬩᬗᭂᬢ᭄ᬮᬮᬶᬲ᭄᭟᭐᭟᭓᭒᭟
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᭂᬥᬶᬄᬬᬦ᭄ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬺᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬤᭀᬂᬫᬜᬶᬗᬮ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬮᬸᬳᬸᬃᬢ᭄ᬯᬭᬮᬤ᭄᭞ᬘᬸᬘᬸᬤ᭄ᬗ