Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/132

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓᭑ 131B]
᭑᭓᭑᭞
ᬬᬄᬲ᭄ᬬᬂᬮᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬢᬸᬯ᭞ᬲᬢᬸᬥᬸᬄᬢᬦ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬧᬗᬶᬮ᭄᭟᭐᭟᭓᭓᭟ᬮᬸᬯᬶᬄᬳᬶᬤᬚᬷᬦ᭄ᬤᬶᬭᬢᬸᬓᬬᬸᬦᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂ᭞
ᬗᬮᬶᬄᬓᬸᬰᬫᬶᬯᬄᬲᭂᬓᬃ᭞ᬗᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄ᬓᬮ᭄ᬧᬶᬓᬭᬶᬫ᭄ᬩᬶᬢ᭄᭞ᬓᬵᬭᬯᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬗᬶᬬᬲᬶᬦ᭄ᬰᬶᬯᬫ᭄ᬩᬫᬮᬶᬄ᭟᭐᭟᭓᭔᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬸᬓᬸᬄᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬢᬹᬃᬲᬤᬧᬜ᭄ᬚᬂ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬜ
ᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᭂᬕᬢ᭄ᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫ᭄ᬭᬲᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬤᬳᬦᬓ᭄ᬯᬕ᭄ᬫᬶ᭞ᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬯᬘᬦᬦᬾᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟᭑᭟
ᬥᬸᬄᬫᬫᬦ᭄ᬫᬳᬤᬰ᭄ᬭᬬ᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬫᬤᬲᬗᭂᬢᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬾᬄᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂᬮᬶᬄᬫᬫᭂᬕᬢ᭄᭞ᬧᬶᬢᬸᬢᬹᬃᬫᬫᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬚᬫᬫᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬳᬦ
[ ᭑᭓᭒132A]
ᬓ᭄ᬫᬭᬫ᭄ᬩᬸᬕ᭄᭞ᬬᬾᬫᬤᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬢᬮᭀᬘᬶᬢ᭞ᬩᬶᬓᬲ᭄ᬩᬚᬗᬾᬫᬜᭂᬮᬶᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬂᬫᬗᭂᬮᬕ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬩ᭄ᬭᬢᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬸ
ᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬕᭂᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬩᬾᬮ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬᬮᬓᬶ᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬲᬂᬫᬭᬵᬕᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢ᭄ᬬᬂᬫᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬯᬥᬸ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬚᬦᬶᬗᬯᬶᬢᬂ᭞ᬳᬸᬮᬶᬩᬚᬂᬫᬯᬸᬭᬸ
ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬓᬓᬸᬂ᭞ᬩᭂᬓᭂᬮᬂᬢ᭄ᬬᬂᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬧᬶᬤᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬲᬓᬤᬶᬳᬦᬓᬾᬮᬦᬂ᭞ᬤᬶᬩᬚᬗᬾᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬗᬮᬶᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄ᬓᬬᬂᬢᬸᬯ᭞ᬤᬶᬢᬸᬯᬦᬾᬲᬶᬄ
ᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬕᭂᬫᭂᬢ᭄ᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬗᬸᬮᬶᬲ᭄ᬳᬚᬷ᭞ᬩᭂᬓᭂᬮᬂᬓᬬᬗᬾᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬲᬲᬃᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬹᬃᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬤᬶᬢᬸᬧᬸᬧᬸ᭞ᬤᬸᬬᬸᬳᬾᬦᬾᬤᬶᬲᬓᬮ᭟᭐᭟