Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/127

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭒᭖ 126B]
᭑᭒᭖᭞
ᬫᬶᬮᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᭂᬮᬤ᭄᭞ᬲᬓᬾᬂᬗᬹᬦᬶᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬢᬸᬳᬸᬲᬚ᭞ᬲᬂᬯᬢᬭᬓ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬚᬵᬢᬶᬲᬥᬸᬥᬃᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬲᬸᬰᬷᬮ᭞ᬲᬢ᭄ᬬ
ᬫᬭᬶᬂᬲᬫᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬋᬋᬤ᭄ᬫᭂᬢᭀᬄᬧᬢᬶ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬕᬶᬭᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬕᭀᬤᬫᬶᬯᬄᬢᬸᬬᬸᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬮᬸᬯᬶᬄᬓᬤᬶᬢᭀᬬᬦᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬬᬤᬶᬦᬸ
ᬩᭂᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬩᬺᬲᬶᬄ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬧᬫᬬᬂ᭞ᬓᬦᬶᬃᬫᬮᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬉᬯᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬘᬭᬾᬦ᭄ᬲ᭄ᬬᬂᬮᬢ᭄ᬭᬶ᭟᭐᭟᭔᭟ᬦᬯᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞
ᬓᬢᬸᬥᬸᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬫᬦᬤᭀᬲ᭄ᬚᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬧᬢᬶᬲ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬯᬥᬄ᭞ᬢᭀᬬᬫᬯᬓ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬲᬸᬓ᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬩᭂᬮᬶᬧᬘ᭄ᬘᬂᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃ
[ ᭑᭒᭗ 127A]
ᬕ᭄ᬕ᭞ᬦᬸᬢᬸᬕ᭄‌‌ᬜ᭄ᬭᭀᬯᬤᬶᬜᬸᬓᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬹᬃᬫᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬳᬮᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓᭂᬢᬶᬮ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬄᬓᬶᬬᬸᬮᬾᬫᬮ
ᬚᬄ᭞ᬢᬓᬸᬢᬾᬫᬫᬓ᭄ᬱᬳᬯᬓ᭄᭞ᬗᬯᬾᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄ᬤᬶᬬᬸᬳᬸᬭᬶ᭞ᬤᬤᬶᬲᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬩᬸᬯᬸᬂᬦᬸᬮᬸᬂᬧᬬᬸᬗᬶᬤᬶᬄ᭟᭐᭟᭖᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬫᬥᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬧᭀᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬲᬸ
ᬯᬾᬘ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬘᬸᬘᬸᬤ᭄ᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬶᬲᬫᬬᬄᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬢᬷᬃᬣᬬᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸ
ᬦ᭄ᬦᬸᬮᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭗᭟ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬸᬫᬲᬩᬾᬩᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬧᬶᬢᬸᬢᬹᬩᭂᬮᬶᬗᬯᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬧᭂᬤᬂᬭᬳᬧ᭄ᬬ᭞ᬫᭂᬕᬢᬂᬳᬦ᭄ᬢᬾᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞