Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/128

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭒᭗ 127B]
ᬳᬢᬹᬭᬾᬫᬦᭂᬓᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬾᬤᬂ᭞ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶ᭟᭐᭟᭘᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬧᬲᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭞ᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬧᬘᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬦᭂᬕᭂ
ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂᬩᬩᬯᭀᬲᬾᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬶᬢᭂᬧ᭄ᬗᭀᬜ᭄ᬚᬓᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬚᬷ᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᬸᬭᬸᬢ᭄ᬲᬮᬶᬂᬢᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄᭟᭐᭟᭙᭟ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬾᬭ
ᬕ᭄ᬬᬮᬦ᭄ᬓᬐᬰ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲᬼᬧᬄᬓᬩᬯᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬾᬩᭂᬢ᭄ᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬫ᭄ᬩ᭞ᬓᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬗᬂᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬦᬾᬦᭂᬧᬾᬓᬵᬗᬯᬶᬦᬂᬗᬃᬣᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬕᭂᬮᬲ᭄᭞ᬗᭂ
ᬦᬄᬳᬦᬾᬫᬸᬮᬳᬶᬮᬶᬤ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬳᬸᬓᬸᬄᬫᬢᬹᬃᬲᬂᬲᬸᬶᬰᬸᬘᬶᬢᬫᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬇᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬗᬹᬦᬶ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬤᬲ᭄‌ᬗᬾ
[ ᭑᭒᭘ 128A]
ᬓᬃᬦᬶᬸᬂᬡ᭄ᬦᬯ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬬᬄ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬦᭂᬗᬄᬢᬸᬯᬸᬄᬫᬶᬭᬶᬩ᭄᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬳᬤᭂᬕ᭄ᬮᬜ᭄ᬚᬃᬫᬸᬯᬢᬶᬧᬶᬲ᭄ᬮᬶᬬᬢ᭄ᬘᭂᬤᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬩᭂᬗ᭄ᬓᬸᬓᬦ᭄ᬳ
ᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬳᬾᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬩᬕᬸᬲ᭄ᬤᬸᬓᬾᬩᬚᬂ᭞ᬳᬶᬬᬲ᭄‌ᬲᬧᬸᬢᬦᬾᬘᭂᬧᬶᬮ᭄᭞ᬢᬶᬡ᭄ᬤᬓ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬗᬯᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬜᭂᬫᬸᬫᬦᬶᬲ᭄᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬭᬶᬂᬲᬵᬫᬵᬧᬸᬦᬾᬲᬓ
ᬮᬶᬄᬫᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬘᬶᬗᬓ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬢᭂᬤᬸᬦᬦ᭄᭞ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᭂᬳᭂᬲ᭄ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬳᬦᬸᬦᬲ᭄᭞ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬮᬶᬄ᭟
᭐᭟᭑᭓᭟ᬓᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬉᬓᬸᬄᬫᬜᬧ᭞ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬫᬢᬹᬃᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸᬲᬂᬓᬭ᭄ᬯ᭞ᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬘᬂᬜᬤ᭄ᬬ