Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/126

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒᭕ 125B]
᭑᭒᭕᭞
᭐᭟᭑᭒᭗᭟ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬫᬤᭂᬕ᭄ᬤᭂᬕᬦ᭄᭞ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬾᬭᬸᬭᬸᬲ᭄ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬘᭂᬤᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᬯᬭᬦᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬸᬓᬸᬶᬡ᭄ᬥᬮᬶᬦᬶᬉᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬓᬶᬩᬸᬮ᭄ᬩᬸᬯᬸᬂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬸ
ᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬧᬘᬂᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬓᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭᬢᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭒᭘᭟ᬉᬯᬸᬶᬢᬸᬶᬢ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄ᬦᬾᬓᬳᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭞ᬮᬶᬫ᭄ᬧᬓᬢᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬧᬂᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᭂᬭᬸᬲ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᬸᬗᬾᬓ
ᬧᬢᬲ᭄᭞ᬓᬫᬸᬮᬓᬡ᭄ᬝᬫᬗ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬦᭂᬭᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬗᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭄᭞ᬲ᭄ᬮᬕᬦ᭄ᬳᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬫᬾᬢᬾᬮ᭄ᬓᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭟᭐᭟᭑᭒᭙᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬰᬶᬯ
ᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬗᬾᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬦᬾ ᬫᬮᬯᬲᬳᬰ᭄ᬭ᭞ᬜᬸᬦ᭄ᬤᬃᬢᬾᬚᬦᬾᬦ᭄ᬤᬶᬄᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬱᬤ᭄ᬭᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬫᬮᬧᬸᬦᬄ᭞ᬉᬮᬧ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬓᭂᬧᬼᬓ᭄ᬧᭂ
[ ᭑᭒᭖ 126A]
ᬢᭂᬗᬶᬦ᭄ᬕᬮᬂ᭟᭐᭟᭑᭓᭐᭟ᬲᬂᬲᬶᬸᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬯᬸᬲ᭄ᬫᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬦᬸᬭᬹᬢ᭄ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬓᬥᬓ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬚᬕ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬘᭂ
ᬤᬂᬕᬮᬂᬫᬦᭂᬭᬯᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧᬜᬓᬶᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬕᭂᬢᬧ᭄᭟᭐᭟᭑᭓᭑᭟ᬳᬯᬦᬦ᭄ᬭᬭᬸᬤ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬩᬺᬲᬢ᭄ᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬜᬮᬸᬧ᭄ᬲᬸ
ᬧ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦ᭄᭞ᬦᬾᬮᬸᬫᬄᬗᬮᬯᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬲᬶᬤᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬘᭂᬦᬶᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐
᭟᭑᭟ᬦᬸᬮᬶᬫᬢᬹᬃᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬲᬤᬩᬶᬗᬃ᭞ᬕᭂᬢᬃᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬗᬺᬡᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬲᬂᬲᬸᬯᬾᬘ᭞ᬫᬭᬵᬕᬢᬸᬮᬸᬂᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄᭞ᬓᬥᬶᬢᬸᬓᬤ᭄ᬩᬜ᭄ᬚᬸᬃ