Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖᭟
ᬘ᭞ᬓᭂᬫᭀᬫᬾᬫᬾᬲᬕᬶ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬬᬳᬶᬦ᭄ᬚᬦᬶᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬵᬲᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᭂᬫᬓ᭄ᬲᭀᬓ᭄ᬦᬲᬶ᭞ᬫᬲᬬᬢ᭄ᬯᬄᬧᬤᬶᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬓᭀᬘᭀᬃᬧᬥᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬘᬭᬢᬦ᭄ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬳᬶᬲᬶ᭞ᬧᬬᬸᬓ᭄ᬚᬸᬓᬸᬢ᭄ᬤᬫ᭄ᬧᬶᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬫᬲᬕᬶᬓᬮᬶᬄᬤᬸᬮᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬬᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬫᬲᬕᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬤᬦᬾᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟᭜᭟ᬕᭂᬥᬾᬫᬭᬶᬓᬶᬫᬥᬳᬃ᭞ᬫᬾᬫᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᬲᬕᬶ᭞ᬫᬲᬳᬸ
ᬢᬶᬫᬸᬥᬮᬭ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬭᬯᬸᬄᬲᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬶᬫᬸᬥᬮᬭᬫᬵᬢᬸᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬳᭂᬫᬵᬲ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬭᬶᬲᬶᬕᭂᬥᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬫᬗᬾᬤᬍᬫ᭄᭟᭜᭟
ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬥᬳᬃ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬗᬮᬶᬄᬩᬲᬾ᭞ᬧᬩ᭄ᬯᬦᬾᬭᬭᬶᬲᬶ᭠ᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬲᬯᬸᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬫᬥᬳᬃᬲᬸᬭᬸᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬥᬯᬸᬲᬦ᭄ᬗᬶᬦᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬦᬶᬤ᭄ᬭ
[᭑᭗ 17A]
ᬲᬫᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬸᬮᬶᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬳᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬫᬬᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬕᬸᬮᬸᬂᬮᭀᬦ᭄ᬢᬭᬾᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬜᭀᬫᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬂᬢᭂᬗᬄᬯᭂᬗᬶ᭞ᬫᬲᬭᬾᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓᬶᬭᬶᬓᬶ
᭞ᬲᬋᬂᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬦᭂᬗᬄᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬲᬭᬾᬤᬶᬢᬗᬦ᭄᭞ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫ᭄ᬧᬶᬕᬦ᭄᭟᭜᭟ᬫᬲᬳᬸᬢᬶᬲᬾᬯᬫ᭄ᬩᬭ᭞ᬤᬲᬦ᭄ᬜᬳᬶᬢ᭄ᬯᬭᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬜᬤᬦᬾᬓᭂᬦᭂᬄ
ᬓᬾᬢᭀ᭞ᬧᬧᬮᬶᬦ᭄ᬓᬸᬤᬜᬳᬶ᭞ᬲᬶᬂᬜᬕᬕᬾᬮᬦ᭄ᬦᬸᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬦᬄᬳᬧᬂᬢᭂᬕᬭᬶᬦ᭞ᬦᬓ᭄ᬢᬢᬲ᭄ᬧᬋᬩᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬕᬕᬶᬢᬶᬓ᭄ᬘᬗᬶᬂᬫᬓᬢᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᭂᬲ᭄ᬯᬂ᭞
ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬩᬮᬾᬧᬧ᭄ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬓᭂᬦᭂᬄᬜᬦᬾᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭞ᬲᬉᬭᬶᬧᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬓᬾᬢ᭄ᬯᬭᬳᬶᬫ᭄ᬩᬶᬄ᭞ᬧᬘᬂᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬮᭂᬩᬸᬃ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬋᬂᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬤᬦᬾᬲᬸᬓᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬲᬢ᭄ᬦᭂᬫᬸ᭞ᬳᬫ