Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]

᭞ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬕᭂᬘᬓ᭄ᬓᬯᬸᬮᬧᬺᬧᬶᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ᬓᬢᬸᬚᬸᬳᬫᬗᬸᬦᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬗᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬵᬚᬮ᭄ᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲ᭄ᬢᬦᬶᬲ᭄ᬢ᭞ᬲᬫᬶᬓᬾᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄‌ᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄
᭞ᬤᬾᬦᬾᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄ᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬓᬲᬭᬸᬯᬯᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭟ᬘᬭᬓᬦᬶᬭᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬬᬢᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬧᬢᬫᬦᬾᬄᬓ᭄ᬭᬶᬬᬫᬸ᭞ᬓᬶᬢᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬫᬭᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬬᬢᬯᬳᬸᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗᬸ
ᬢᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭᬢ᭄ᬦᬦᬶᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬤᬸᬃᬫᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬂᬧᬶᬢ᭄ᬭᬷ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬸᬃᬫ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬬᬗᬢᬸᬭᬓᭂᬃᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄᬕᭂᬲᬂ᭞ᬓᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬓᬂᬳᬃᬱᬚᭂᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬮᬸᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬲ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳᬗᬃᬱᬳᬃᬱ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬓᬶᬂ᭞
ᬓᬧᬾᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᬹᬢᬵᬕᬫ᭞ᬲᬭᬾᬳᬢᬾᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭟ᬳᬶᬮᬂᬥᬢᬂᬳᬦᬶᬮᬃᬓᬸᬲᬸᬫᬾᬂᬧᬸᬭ᭞ᬳᬫᬸᬗᬶᬓᬂᬓᬳᬾᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬤᬾᬦᬵᬃᬱᬳᬕᬫ᭞ᬦᬸᬳᬸᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬵᬪᬶ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬓᬃᬱᬦ᭄ᬬ
[᭘ 8A]
᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭟ᬤᬯᬸᬳᬶᬧᬸᬦ᭄‌ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬓᬸᬮ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬳᬸᬫ᭄ᬓᬾᬂᬧᬢᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬳᬦᬹᬢᬵᬕᬫᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬦᬶᬭ᭞ᬳᬦᬦᬳᬚᬢ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭟ᬳᬃᬱ
ᬓ᭄ᬭᬫᬬᬫᬭᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬭ᭞ᬲᭂᬩᬢᬶᬬᬭᬵᬫᬦᬾᬓᬶ᭞ᬍᬓᬸᬦᭀᬭᬳᬃᬱ᭞ᬳᬤᬸᬯᬾᬫᬦ᭄ᬢᬸᬳᬶᬯᬂ᭞ᬤᬾᬯᬶᬭᬯᬷᬳᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬤᬸᬢ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬃᬱᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭟ᬦᭀᬭᬢᬸᬳᬃᬱᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬲᬶᬭᬦᬵᬣ᭞ᬲᬗ᭄ᬳᬭᬓ
ᬧ᭄ᬢᬶᬳᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯ᭞ᬬᬢᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬮᬚᬸᬦᭂᬫ᭄ᬩᬮᬶ᭞ᬳᬶᬓᬂᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄᭞ᬤᬸᬢᬦᬾᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭟ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬗᬵᬭᬩ᭄‌ᬤᬶᬦᬸᬢᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬗᬢᬸᬭᬓᭂᬦ᭄ᬲᬭᬵ
ᬢ᭄᭞ᬅᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄᬲᬫᬶ᭞ᬓᬮᬶᬄᬲᬳᬶᬭᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬳᬃᬱᬦᬶᬭ᭞ᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄᬲᬫᬶ᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄ᬤᬶᬬᬄ᭞ᬩᬕᬾᬬᬢᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄ᬢᭂᬓᬦ᭄ᬢ᭞ᬬᬳᬦᬾᬗᬵᬃᬱ