Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖ 6B]

ᬪᬸ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬓ᭄ᬭᬲ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭟ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬳᬦᬗ᭄ᬓᬦᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬢᬸᬭᬶ᭞ᬭᬓᬶᬓᬩᬾᬳᬯᬲ᭄ᬧᬤᬋᬫ᭄ᬩᬸᬕ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬓᬭᬳᬶᬓᬶᬬ᭞ᬳᬶᬧ᭄ᬭᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬧᬵᬫᬓᬩᬾᬄᬯ᭄ᬓᬲᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ
ᬗᬢᬶᬳᬢᬶᬬ᭞ᬳᬶᬧ᭄ᬭᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬤᬾᬦᬤ᭄ᬫᬶᬢ᭄᭟ᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬋᬗᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬸᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬧᬗᬶᬭᬦ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬮᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬄᬮᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬓᬭᬶᬬᬮᬬᬗᬶᬓᬸ᭞ᬓᬂᬲᬸᬭᬵᬢᬦᬤᬗᬸᬤᬤᬶᬬ᭞
ᬳᬗᬢᬸᬭᬦᬭᬶᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭟ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬶᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬧᬦᬭᬩᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬯᬯᬗᬶ᭞ᬩᭂᬫ᭄ᬩᬚ᭄ᬯᬮᬢᬶᬦᬸᬤᬸᬄ᭞ᬓᬢᬸᬭᬭᬵᬚᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬳᬭᬩ᭄ᬢᬫ᭄ᬧᬶᬦ᭄ᬯᬮᬮᬾᬗ᭄ᬲᬾᬃᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬕᬕᬜ᭄ᬘᬗᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓᬶᬭ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬾᬗᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟
ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬤᬳᬢ᭄ᬮᬬᬸᬫ᭄ᬭᬶᬗᬵᬃᬱ᭞ᬳᬶᬧᬱᬾᬩᬦ᭄ᬯᬸᬲᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬯᭀᬂᬓᬂᬚᬕ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᬶᬦᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬯᭀᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬲᬶᬭᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬭᬩᬭᬶᬲᬢᬸᬭᬶᬭ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬤᬸᬳᬦᬾᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵ
[᭗ 7A]
ᬲᬸᬕᬮ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬵᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬄᬘᬭᬓᬫᬸᬮ᭄ᬬᬲᬶᬭ᭞ᬬᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬫᬭᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬸ᭞ᬦᭀᬭᬳᬫᬗ᭄ᬲᬸᬮᬶᬮᬬᬂ᭞ᬬᬚ᭄ᬦᭂᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬓᬶ᭟ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬳᬦᬾᬲᬶᬭᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭞ᬦᭀᬭᬳᬯᬾᬄᬭᬯᬶᬬᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬫᬶ᭞ᬕᬶᬦᬃᬯ᭄ᬯᬫᬸᬳᬫᬤᬶᬓᬸ᭞
ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬄᬳᬦᬹᬢᬵᬕᬫ᭞ᬮᬄᬢᬸᬫᬮᬶᬄᬲᬶᬭᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬓᬂᬤᬸᬢᬳᬫᬶᬢᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬚᬯᬶ᭟ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬳᬶᬂᬩᬭᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬍᬧᭀᬮᬳᬶᬭᬾᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬫᬤᬶᬦᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬮᬚᭂᬂᬳᬸᬫᬫᬾᬗᬶᬗᬵᬃᬱ᭞ᬫ
ᬢᬸᬭᬮᭀᬦ᭄‌ᬧᭀᬮᬄᬤᬶᬦᬸᬢᬲᬤᬬᬓᬢᬸᬃ᭞ᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶᬓᬂᬢᬶᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦ᭄᭞ᬲᬧᭀᬮᬳᬾᬲᬤᬬᬳᬶᬢᬶ᭟ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬦᬋᬂᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬯᬸᬄᬗᬳᬩᬸᬫᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᭂᬗ᭄ᬓᭀᬦᭀᬢᬲᬶᬦᬾᬓᬸ᭞ᬤᬾᬦᬤ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬢᬲᬶᬭ
᭞ᬧᬤ᭄ᬬᬳᬸᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬸᬭᬾᬲᬦᬯ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬦᭀᬭᬫᬓᬶᬦ᭄ᬤᬶᬫᬭᬶᬂᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬕᬸᬕᬸᬬᬸᬫᬫᬶ᭟ᬬᬢᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬫᬢᬸᬃᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬚᭂᬂᬦᬪ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬋᬂᬓ᭄ᬭᬲᬚᭂᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞