Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘ 8B]

ᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬍᬓᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬭᬢ᭄ᬦᬦᬶᬗᬧ᭄ᬤᬶ᭟ᬧᬦ᭄ᬓᬢᬾᬂᬓᭂᬫᬸᬲ᭄ᬢᬓᬓᬘᬘᬂᬭᬾᬫ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬚᬶᬂᬫᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬧᬶᬄ᭞ᬳᬶᬳᬭᬩ᭄ᬮᬄᬩᬕᬾᬬ᭞ᬲᬢ᭄ᬓᬤᬶᬦᬹᬢ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ
ᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬳᬦᬧᬭᬄᬦ᭄ᬓᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬭᬩ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬶ᭟ᬤᬯᬸᬳᬶᬧᬸᬦ᭄‌ᬓᬸᬲᬸᬫᬳᬶᬓᬂᬭᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬜ᭄ᬚᬶᬂᬫᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬧᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬄᬮᬸᬫ᭄ᬧᬳᬫ᭄ᬩ᭞ᬥᬢᭂᬂᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦᬲᬮ᭄ᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗᬢᬸᬭ
ᬓᭂᬦ᭄ᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬫᬮᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᬧ᭄ᬢᬲ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭟ᬓᬶᬦᬾᬦᬵᬫ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬳᬲᬗᭂᬢ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬲᬸᬤᬶᬮᬫᬸᬦᬤᬺᬩᬾᬳᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬚᭂᬂᬭᬲᬸᬮ᭄ᬮᬸᬮ᭄ᬮᬄ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬸᬦ᭄ᬬᬳᬓᬶᬃ᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᭂᬧᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂ
ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭟ᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭟ᬬᬢᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄᬳᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬳᬭᬩᬢᬸᬭᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬋᬗᬸᬳᬶᬯᬃᬤᬬ᭞᭞ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬦᬶᬢᬶᬬᬲ᭄᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬭᬶᬫᬫᬫᬶ᭞ᬳᬭᬩ᭄ᬤᬯᬸᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬶᬭᬗ᭄ᬓᬜ᭄ᬘᬦᬾᬭᬾᬓᬶ᭟ᬓᬂᬚᭂᬂᬭ
[᭙ 9A]
ᬲᬸᬮ᭄‌ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬗᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬗ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶ᭞ᬳᬶᬤᬯᬸᬄᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬳᬭᬩᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬾᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬳᬭᬩ᭄ᬮᬦ᭄ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬗ᭄ᬮᬶ᭟ᬪᬬᬦᬾᬕᭀᬜ᭄ᬘᬓ᭄ᬓᬯᬸᬮᬲ
ᬳᬩᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬯᬸᬮᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬗᭂᬫ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬮᬮᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄ᭞ᬓᬂᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬤᬸᬭᬸᬗᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬮᬦ᭄ᬭᬯᬶᬬᬄᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭟ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄᬳᬭᬸᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬢ
ᬦ᭄ᬢᬓᬶᬫ᭞ᬲᬶᬭᬂᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬶᬭᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬕᬶᬦᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟ᬤᬾᬦᬾᬤᬸᬯᬾᬓᬮᬶᬧᬄᬭᬢᬸᬦᬾᬢᬶᬢᬄ᭞ᬤᬸᬦ᭄ᬬᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬓᬾᬂᬳᬓᬶᬃ᭞ᬢᬸᬃᬓᬓᬲᬶᬄᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬤᬤᬶᬦᬦᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭞
ᬧᬦᬸᬢᬹᬢ᭄ᬮᬶᬧᬭᬦᬪᬶ᭞ᬳᬃᬱᬳᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬳᬸᬭᬸᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬳᬶᬤᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄᭟ᬤᬯᬸᬳᬶᬧᬸᬦ᭄‌ᬳᬾᬳᬭᬩ᭄ᬲᬶᬭᬢ᭄ᬫᬸᬯ᭞ᬫᬭᬶᬬᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬸᬮᬶᬄ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬧᬶᬓᬶᬭᬶᬭ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦᬶᬭ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬲᬫᬫᬶ᭞ᬳᭀᬯ