Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/62

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭑ 61B]
᭖᭑
ᬮ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᬸᬩᬓᬃᬇᬰᬫᬗ᭄ᬓᬸᬳ᭞ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬮᬷᬡᬬᬲᬂᬲᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳ᭄ᬦᬮᬯᬦ᭄ᬲᬳᬾᬲᬄ᭟ᬳᬩᬸᬩᬓᬃᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬫᬵᬲ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬯᬗᬸᬓᬲᬭᬸᬯ᭞ᬳᬕᬾᬕᬾᬭᬶᬂᬯᬤ᭄ᬬᬚᬯᬶ᭞ᬲᬫ
ᬗᬸᬦ᭄ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭟ᬳ᭄ᬬᬢᬸᬫᬫᬾᬂᬳᬬᬸᬦᬶᬭᬳᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬸᬭᬓᬄᬲᬋᬗᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫᬶᬭᬾᬂᬦᬪᬶ᭞ᬚᬯᬢᬳᬾᬓᬸᬫ᭄ᬲᬮᬫ᭄᭟ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬲᬄᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬸᬚᬸᬤᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬭᬾᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬲ᭄ᬢ
ᬧ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬮᭀᬦ᭄ᬲᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬯᬳᬸᬢᬓᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬃᬱᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬸᬫᬢ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬢᭂᬂᬓᬸᬦᭂᬦ᭄ᬢᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬓᬲᬤᬸᬫᬦᬶᬧᭂᬓᬶᬃᬫᬶ
ᬲ᭄ᬓᬶᬦᬾᬓᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬓᬂᬲᬤᬸᬫᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬩᬾᬳᬮᬫᬳᬶᬓᬶ᭞ᬲᬤᬸᬫᬦᬶᬗᬸᬫᬢᬳᬦ᭄᭟ᬧᬭᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬩᬯᬶᬜ᭄ᬚᬢ᭄ᬢᬚᬮᬸᬲ᭄ᬢᬷ᭞ᬓᬂᬲᭂᬤ᭄ᬬᬲᬩᬸᬮ᭄ᬩᬸᬮᬄ
[᭖᭒ 62A]
᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬶᬭᬲᬫᬗᬸᬦᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬩᬶᬦᬕᬾᬚᬭᬳᬦ᭄᭞ᬳᬤᬯᬸᬳᬦᬤᬶᬯᬮᬶ᭞ᬬᬢᬲᬫ᭄ᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬲᬶᬭ᭟ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬰᬷᬖ᭄ᬭᬩᬸᬩᬃᬧ᭄ᬭᬲᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬭᬭᬶᬫᬤᬶᬦᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬗᬋᬕᭂᬕᬶ᭞
ᬢᬸᬯᬶᬦᬸᬫᬢ᭄ᬲᬫᬶᬗᬶᬭᬶᬗ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬭᬶᬫᬤᬶᬦᬄᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬧᬭᬕᬃᬯ᭄ᬯᬫᬲᬸᬓ᭄ᬱᬫ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬶᬳᬗ᭄ᬭᬳᬸᬩ᭄ᬧᬤᬦᬶ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬚᭃᬂᬭᬲᬸᬮ᭄ᬮᬸᬮᬄ᭟ᬳᬾᬗᬳᬶᬲᬄᬲᬸᬫᭂᬗ᭄ᬓᭀᬲᬶᬭᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬤ᭄ᬬᬄᬫᬃ
ᬬ᭄ᬬᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢ᭄ᬬᬄ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬋᬧ᭄ᬫᬸᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬤᬾᬯᬶᬗᬳᬶᬲᬄ᭟ᬫᭀᬖᬫᭀᬖᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬤᬸᬓᬂᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬓᬸᬮ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬩᭀᬲᬶᬧᬤᬸᬓᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬚᭃᬂᬓᬦᬶᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟
ᬤᬾᬦᬾᬢᭀᬭᬓᬬᬓᭀᬯᬾᬢᬫᬵᬲ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬸᬫ᭄ᬭᬳᬾᬯᬤᭀᬦᬶᬓ᭞ᬓᬶᬦᬯ᭄ᬭᬸᬳᬢᬶᬦᬾᬲᬶᬭᬶᬓ᭄᭞ᬳᬫᬸᬂᬢᬲᬶᬭᬗᬳᬾᬲᬄ᭟ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬩᬸᬗᬄᬦᬮᬦᬶᬭᬢᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬫᭀᬖᬲᬅᬮᬄᬢᬸᬅᬮ᭞ᬳᬧ