Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/61

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭐ 60B]
᭖᭐
ᬳᬶᬡᬕᬾᬦᭂᬲᬦ᭄ᬢᭂᬮᬸ᭞ᬓᬂᬲᬸᬫᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬓᬭᬶᬦᬾᬂᬓᬥᬢᬸᬦ᭄᭞ᬓᬂᬭᭀᬂᬤᬸᬫᬦ᭄ᬲᬸᬦᬳᬸᬃᬢᬸᬃᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬤᬤᬦᬤᬾᬦᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬵᬯᭀᬢ᭄ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬮᬓᭂᬂᬤᬶᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬸ
ᬫᬦ᭄ᬢᬶᬳᬶᬤᬸᬦ᭄ᬬᬩ᭄ᬭᬡᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬧᬸᬭᬧᬾᬦᬶᬧᬾᬦᬶᬭᬵᬚᬧᬾᬦᬶ᭞ᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳ᭄ᬲᬳ᭄ᬲᬸᬤᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬲᬕᬸᬗᬾᬯ᭄ᬯᭀᬂᬯᬤᭀᬦ᭄᭟ᬕ᭄ᬬᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬳᬶᬓᬗᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬓᬶᬦᬾᬤ᭄ᬩᬸᬩᬃᬲᬓᬶᬂ
ᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬳᬸᬦ᭄ᬤᭂᬂᬳᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬯᬤ᭄ᬬᬩᭀᬩᭀᬮ᭄᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬢᭂᬗᭂᬭᬦᬸᬫ᭄ᬬᬂᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄ᭞ᬩᬭᬶᬲ᭄ᬲᬕᬸᬂᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬵᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬳᬦᬾᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬮᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬩᭂᬢᭂᬃᬲᬶ
ᬢᬶ᭞ᬧᬫᬲ᭄ᬫᬸᬢ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬄᬯᬢᬸ᭞ᬪᬮᬶᬦᬶᬃᬢᬦ᭄ᬗᬩᬾᬦᭀᬧᭂᬤᭀᬓ᭄᭟ᬓᬸᬦᭂᬂᬢᬓᬂᬫᬫ᭄ᬧᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬢᬯ᭄ᬯᬂᬳᬶᬬᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬲᬶᬦᬾᬯᬓᬳᬦᬾᬂᬧᬓᬸᬯᭀᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬩᬸᬩᬓᬃᬫᬸᬗ᭄ᬯᬾᬂ
[᭖᭑ 61A]
ᬳᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬸᬲ᭄ᬫᬦᬵᬃᬱᬫᬩᬸᬓᭀᬄ᭟ᬧᬭᬲᬳᬩᬢᬦᬾᬗᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬾᬦ᭄ᬤᬾᬃᬳᬃᬦᬾᬚᭃᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬓᬤᬶᬳᬸᬓᬶᬃᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬗᬲᬶᬄ᭞ᬓᬲᬭᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬳᬶᬫᬃᬮᭀᬮᭀᬂ
ᬳᬗᬶᬭᬶᬩᭀᬬᭀᬗᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬃᬭ᭄ᬬᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢ᭄ᬬᬄᬮᬵᬯᬦᬶᬩᬸ᭞ᬲᬩᬢ᭄ᬓᬮᬶᬄᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬭ᭞ᬳᬃᬱᬶ᭞ᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫᬶᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬚᬶᬦᬯᬢ᭄ᬲᬮᬫᬾᬩᬮᭀᬦ᭄᭟ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃᬳᬢᬸᬃ᭞ᬗᬢᬸᬭ
ᬓᭂᬦ᭄ᬭᬾᬳᬶᬭᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬫᬯᬶᬢᬶᬫᬮᬶᬫᬮᬶᬄᬓᬢ᭄ᬓᬫ᭄ᬓᬲᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬓᬂᬚᭃᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬲᬧ᭄ᬤᬦᬶᬭᬫᬦᬶᬲᬮᭀᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬓᬸᬫᬭᬶᬄ᭟᭐᭟ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶ
ᬫᬃᬭ᭄ᬬᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢ᭄ᬬᬄ᭞ᬲᬋᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬶᬗᬵᬃᬱᬾᬓᬶ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬳᬗᬸᬧ᭄ᬓᬮᬶᬫᬄᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞ᬯᬸᬲᬶᬭᬫᬘᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬲᬸᬚᬸᬤᬶᬭᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬗᬭᬲ᭄ᬧᬤ᭟ᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬦᬸ