Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭒ 62B]
᭖᭒
ᬢᬶᬭᬂᬳᬮᬄᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᬫᬭᬶᬲᬶᬗᬳᬾᬲᬄ᭟ᬤᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶᬤᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬢᬄᬭᭀᬘᬾᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬪᬶᬓᬄᬲᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚᭃᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄ᭟ᬫᬭᬭᬶᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬫᬃᬭ᭄ᬬ
ᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬢᬦᬪᬶᬤᬸᬢ᭞ᬯᬬᬳᬾᬓᬂᬢ᭄ᬗᬄᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬦᬸᬚᬸᬲᬮᬢ᭄᭟ᬮᬕ᭄ᬬᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬓᬂᬲᬭᬾᬳᬢ᭄ᬢᬶᬦᬳᬶᬮ᭄᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫ᭄᭞ᬚᬩᬭᬳᬶᬮᬮᭀᬦᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ
ᬢᬸᬳᬦ᭄᭟ᬫᭂᬗ᭄ᬕᬄᬲᬮᬢ᭄‌ᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬢᬸᬳᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬯᬮᬶᬓᬩᬾᬄᬘᬾᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭄ᬫᬂᬓᬤᬶᬲ᭄᭞ᬧᬚᭂᬗᬓᬢ᭄ᬢᬩᬢᬸᬮ᭄ᬮᬄ᭟ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬓᬚᭃᬂᬭᬢᬸᬮ᭄ᬳᬸᬮᬳᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬶᬗᬶᬃᬓᬾᬓ
ᬢᬶᬭ᭞ᬫᬚᭂᬂᬦᬭᬶᬓᬩᬄᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬾᬧᬾᬓᬾᬳᬾᬦ᭄ᬤᬾᬃᬳᬶᬦᬭᬲ᭄᭟ᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬮᭀᬦᬫᬸᬯᬸᬲᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬕᬸᬗᬸᬫᬢᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬰᬹᬘ᭄ᬘᬶ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬓᬫᬦ᭄ᬲᬮᬢ᭄᭟ᬳᬶᬬᬅᬮᬄᬯᬸ
[᭖᭓ 63A]
ᬳᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬳᬲᬳᬶᬤᬶ᭞ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬭᬲᬸᬮ᭄ᬳᬸᬮᬄ᭞ᬫᭀᬖᬲᬧᬅᬢ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬶ᭞ᬭᬲ᭄ᬢᬸᬕᬮᬮᬳᬾᬳᬶᬯᬲᬮᬫ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬄᬧᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭐᭟ᬲᬮᬫ᭄ᬤᭀᬯᬓᬚᬶᬢᬤᬶᬅᬮᬗᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬶᬦᬂᬓᬚ
ᬭᬾᬲᬮᬫ᭄᭞ᬢᬶᬧᬅᬖᬶᬂᬤᬲᬶᬓᬶᬭᬶ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬶᬩᬸᬫᬳᬧ᭄᭟ᬲᬓᬅᬦᭂᬗ᭄ᬓᬫᬸᬦ᭄ᬤᬾᬲᬶᬤᬳᬲᬶᬚᭂᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬓᬚᬶᬓᬕ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬫᬵᬢᬶᬓᬗᭂᬦ᭄ᬲᬶᬤᬅᬤᬶᬅ᭄ᬫᬫ᭄ᬩᬲᬶᬤᬲᬃᬬ᭄ᬬᬓ᭄᭟ᬲᬸᬤᬄ
ᬦᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄ᬗᭀᬦᭀᬂᬜᬮᬶᬮᬶ᭞ᬩᬶᬮᬮᭀᬫ᭄ᬩᭀᬅᬫ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬓᬸᬓᬄ᭞ᬩᬤᬳᬶᬢ᭄ᬤᬍᬫᬫᬶᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬶᬦᬭᭀᬫ᭄ᬩᭀᬅᬢᬶᬲᬸᬲᬄ᭟ᬲᬸᬩᬄᬦᬮᬓᬚᬶᬫᭂᬓᭂᬤᬕᬂᬮᬸᬫ᭄ᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬮᬸᬦ᭄ᬩᬶᬮᬚᬭᬶᬳᭀᬮᬄ
ᬓᬸᬫᬫᭂᬲᭂᬦ᭄ᬮᬗᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬶᬧᬓᬹᬇᬲᬶᬤᬢᬤᬶᬳᭀᬮᬄ᭟ᬦᭂᬗ᭄ᬓᬳᬤᬶᬅ᭄ᬗᬸᬫ᭄ᬩᬾᬳᬓᬮ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬤᬳᬶᬢ᭄ᬫᬮᬶᬓ᭄᭞ᬮᬗᬦ᭄ᬲᭂᬧᬶᬲᭂᬫᬃᬲᬫᬃ᭞ᬫᭀᬖᬦᬭᬄᬓᬅᬓᬲ᭄ᬯᬷᬥᬶ᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬤᬳᬶᬢ᭄ᬯᬯ᭟᭐᭟