Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/42

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭑ 41B]
᭔᭑
nᬳᬮᬶᬓᬦᬶᬭ᭞ᬋᬭᬂᬚᬩᬮ᭄ᬓᬦ᭄ᬗᬹᬦᬶ᭟ᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬗᬫᬹᬓᬶᬭ᭞ᬲᬶᬂᬲᬶᬦᭂᬭᬂᬕᬸᬲᬶᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬕᬚᬄᬫᬢ᭄ᬢ᭞ᬦᬭᬚᬂᬧ᭄ᬭᬂᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭ᭞ᬲᬶᬦᬩ᭄ᬢᬾᬂᬧ᭄ᬤᬂᬦᬸᬮᬶ᭞ᬭᬓᭂᬢ᭄ᬲᬃᬦᬲ᭞ᬩᬩᬃᬚᬶᬢᬶᬕᬲ᭄ᬧᬘᬶ᭟ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬶ
ᬮᬶᬄᬭᬓᬶᬢ᭄ᬢᬶᬕᬸᬂᬤᬲᬰᬩᬾᬩᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬩᬩᬢ᭄ᬩᬸᬂᬧᬘᬶ᭞ᬮᬶᬃᬦᬘᬄᬲᬫᭀᬗ᭄ᬓ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬫ᭄ᬤᬂᬦᬶᬭ᭞ᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬩᬸᬩᬃ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬫᭂᬂᬲᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬸᬄᬓᬭᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦᬧᬢ᭄ᬬ
᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬦ᭄ᬬᬳᬧᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬯᬸᬲᬬᬸᬦᬦᬳᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬓᬶᬳ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬳᬰ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬢᬓᬂᬲᬬᭀᬕᬶ᭟ᬲᬸᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬧ᭄ᬭᬢᬶᬯᬶᬢᬸᬫᬫᬾᬗᬗ᭄ᬓᬰ᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬲᬶᬭᬫᬵᬢᬶ᭞ᬲᬫ
ᬗᬸᬦᬶᬓᬫᭀᬚᬃ᭞ᬲᬶᬭᬾᬓᬸᬮᬦᬢ᭄ᬓᭀᬧᬃ᭞ᬲᬧᬫᬧᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬂᬫᬫᬶ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬦᬧ᭄ᬤ᭞ᬳᬶᬬᬳᬶᬓᬸᬧᬧᬢᬶᬄ᭟ᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬳᬭᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬚᬬᬧᬭᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬭᬳᬶᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬦᬕᬸᬗᬶᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬦᬢ
[᭔᭒ 42A]
ᬫᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬳᬜᬶᬂᬡ᭄ᬦᬓᭂᬦ᭄ᬲᬶᬢ᭄ᬭᬸᬲᬶᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᭀᬚᬃ᭞ᬮᬄᬧᬳᭀᬯᬮᬦᬢ᭄ᬓᬧᬶᬃ᭟ᬧᬦ᭄ᬓᬧᬲᬗᬾᬕ᭄ᬬᬮᬯᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬇᬓᬶᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮᬶᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬭᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦᬾᬳᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬲᬸᬤᬶ
ᬓ᭄ᬩ᭄ᬬᬸᬰᬹᬭᬾᬂᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬂᬳᬃᬱ᭞ᬳᬦᬶᬕᬲ᭄ᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭟ᬮᬦ᭄ᬧᬗᭀᬗᭀᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬭᬢᬸᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬗᭀᬂᬢᬸᬃᬓᭂᬦ᭄ᬭᬶᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬳᬾᬄᬧᬢᬶᬄᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭ᭞ᬳᬚᬫᬧᬓ᭄ᬬᬥᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬗᭀᬂᬳᬾᬫᬦ᭄ᬢᬮᬫᬸᬓ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭞
ᬧᬦ᭄ᬪᬶᬚᭀᬦᬶᬭ᭞ᬫᬦᬯᬕ᭄ᬭᬯᬳᬦᬗᬶᬲ᭄᭟ᬳᬾᬫᬦᬾᬫᬵᬢᬶᬭᬩᬶᬦᬶᬭᬫᬓ᭄ᬧᬶᬄᬓᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭᬢᬶᬕᬲ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭞ᬓ᭄ᬬᬧᬢᬶᬄᬩ᭄ᬭᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬰ᭄ᬭᬸᬤᬾᬦᬶᬭᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦᬢᬶᬳᬢᬶ᭞ᬬᬳᬶᬲᬸ
ᬜ᭄ᬘᬤᬕ᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬯᬸᬭᬸᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬶᬢᬶ᭟ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬲᬓ᭄ᬱᬡᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬗ᭄ᬕᬤ᭞ᬚᬸᬫᬩ᭄ᬭᬢᬶᬗ᭄ᬳᬩᬂᬢᬓᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦᭀᬮᬄᬓᬗᬲ᭄ᬢ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬳᬗ᭄ᬕᬤ᭞ᬢᬦᭀᬲᬶᬓ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬦᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬸᬘᬧ᭄᭞ᬮᬄᬕ