Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭒ 42B]
᭔᭒
ᬤᬦᭂᬦ᭄ᬮᬦᬢ᭄ᬓᬧᬶᬃ᭟ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬬᬳᬗᭀᬓ᭄ᬦᬫᬸᬧᬸᬳᬶᬭ᭞ᬫᬮᬄᬳᬫ᭄ᬤᬮᬵᬧᬶ᭞ᬰ᭄ᬭᬸᬦᬶᬓᬂᬧᬗ᭄ᬕᬤ᭞ᬓᬸᬯᬢ᭄ᬢᭂᬓᬳᬢᬤᬄ᭞ᬬᬳᬰ᭄ᬭᬸᬧᬗᬸᬘᬧ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬕᭀᬦᬶᬭᬕᬤᬧᬢᬶᬄ᭟ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄ
ᬚᬬᬧᬭᬸᬲᬰ᭄ᬭᬸᬫᭀᬚᬃ᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬫᬍᬲ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬤᬳᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭᬢᬸᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬤᬓ᭄ᬭᬸᬫᬸᬚᬃ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬲᬶᬭᬧᬢᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬲᬳᬸᬭᬸᬗ᭞ᬲᬶᬭᬢᬸᬫ᭄ᬓᬾᬂᬧᬢᬶ᭟ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄‌ᬳᬫᬢᬓ
ᬚᬶᬧᬫᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬦᬭᬶᬓ᭄ᬧ᭄ᬤᬗᬾᬓᬾᬭᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬰ᭄ᬭᬸᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬾᬄᬧᬢᬶᬄᬳᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭞ᬫᬭᬶᬯ᭄ᬯᭀᬂᬢᬸᬯᬫᬸᬓᬮᬶᬄ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬧᬶᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬰᬷᬭᬄᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬕᬶᬃ᭟ᬲᬕᬃᬓᬮᬶᬄᬕᬸᬮᬶᬫ᭄ᬧᬂᬢᬶᬩᬾᬂᬮ᭄ᬫᬄ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾ
ᬢᬦᬾᬂᬲᬶᬢᬶ᭞ᬲᬶᬕᬃᬜ᭄ᬬᬰᬶᬭᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬦᬕ᭄ᬬᬢᬶᬦᬶᬕᬲ᭄᭞ᬧᬶᬦᬜ᭄ᬚᬶᬂᬰᬶᬭᬳᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬦᬾᬂᬢ᭄ᬗᬄᬭᬩ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬰ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭟ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬗ᭄ᬳᬭᬮᬄᬢᬳᬶᬓᬶᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬦ᭞ᬢᭂᬡ᭄ᬥᬲ᭄ᬧᬢᬶᬄᬫᬸᬳᬶᬓᬶ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬧ
[ 43A]
ᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬦᬾᬂᬭᬡ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬲᬤᬬᬲᬫᬶᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬫᬲ᭄ᬢᬓᬦᬶᬭ᭞ᬯᬳᬸᬭᬓ᭄ᬭᬶᬦᬹᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬕᬲ᭄‌ᬢᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶᬲᬢ᭄ᬩᬳᬶᬂᬭᬡ᭞ᬬᬢᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬮᬸᬫᬬᬸᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶ
ᬲᬮᬂᬢᬸᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬯᬤ᭄ᬬᬳᬮᬭᬶ᭞ᬲᬯᬦᬾᬳᬶᬭ᭞ᬳᬦᬲᬯᬶᬚᬶᬪᬸᬯᭀᬯᬢᬶ᭟ᬮᬚᭃᬂᬫᬧᬹᬓᬶᬳᬃᬱᬦᬶᬭᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬦᬦ᭄ᬤᬂᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬧᬯᬃᬣᬦᬶᬭ᭞ᬬᬸᬥᬦᬶᬭᬲᬶᬭᬧᬢᬶᬄ᭞ᬩᬸᬧ
ᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬤᬍᬫ᭄ᬧᬢᬶᬄᬫᬢᬸᬭᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬧ᭄ᬭᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬳᬫᬸᬂᬢᬯᬤ᭄ᬬᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬇᬓᬂᬕᭂᬲᬂᬩᬸᬩᬃ᭞ᬲᬲᬭᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄᭞ᬕᬾᬤᬶᬧᬸᬦᬗᬸᬲᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬧᬭᬦ᭄ᬧᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬯᬶᬤ
ᬬᬧ᭄ᬭᬪᬸᬧᬢᬶ᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬲ᭄ᬰᬶᬃᬡ᭄ᬦᬯᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬗᬄᬧᬬᬸᬥᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬶᬗᬭᬩ᭄᭞ᬧᬗᬫᬹᬓᬶᬭᬳᬬᬸᬥ᭞ᬇᬓᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬸᬦᬧᬢᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬓᬂᬦᬵᬫ᭞ᬢᬸᬳᬸᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬶᬦᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬳ