Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/41

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭐ 40B]
᭔᭐
ᬭᬸᬂᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬓᬫᬶᬲᬄ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬭᬩᬶᬂᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬫᭂᬗ᭄ᬓᭀᬓᬂᬲᬫᬦᬶᬭ᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬧᬭᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬧᬥᬲᬸᬧᬢᬫᬫᬶ᭞ᬲᬤᬬᬲᬫᬶᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬢᭂᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓ᭄ᬬᬧᬢᬶᬄ᭞ᬓᬂᬫᬓ
ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧ᭄ᬭᬾᬬᭀᬗ᭄ᬕ᭟ᬬᬦ᭄ᬩᭀᬢᭂᬦᬗ᭄ᬕᬾᬲᬸᬧᬢ᭞ᬓᬶᬭᬂᬢᬫᬫᬶᬦᬾᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫᬦᬶᬭᬲᬸᬢᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬾᬦᬦᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶ᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬧᬭᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂ᭞ᬦᭀᬭᬲᬤ᭄ᬬᬫᬦᬶᬭ
᭞ᬓᬢ᭄ᬫᬸᬮᬯᬦ᭄ᬲᬗᬚᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬲ᭄ᬦᬲᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬳᬭᬩ᭄᭟ᬲᬩᬸᬗᬾᬓᬂᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮ᭞ᬲᬫᬦᬧᬋᬂᬫᬶᬬᬃᬱᬶ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬓᬂᬲᬸᬧᬢ᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬯᬸᬯᬸᬄᬰᬹᬭᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶᬧᬭᬵᬤᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳᬢᬸᬭᬓᭂ
ᬦ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬧᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬸᬮᬳᬢᬸᬃᬲᬸᬧᬢ᭞ᬳᬶᬗᬵᬃᬱᬦᬾᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬩᭀᬢᭂᬦ᭄ᬲᬤ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬯᬶᬮᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬲᬕᬾᬢ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬦ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬭᬩᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬫ᭄ᬧᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬᬲᬸᬧᬢ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ
[᭔᭑ 41A]
ᬦ᭄ᬲᬶᬚᬶ᭞ᬓ᭄ᬬᬧᬢᬶᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓᬩᬾᬄᬧᬥᬤᬶᬧᬸᬦᬾᬫᬸᬢ᭄᭞ᬫᬭᬶᬲᬸᬧᬢᬦᬶᬭ᭞ᬳᬚᬳᬦᬘᬶᬤ᭄ᬭᬾᬂᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬧᭀᬫᬳᬚ᭞ᬳᬦᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬶᬗᬬᬸᬥ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟ᬳᬚᬳᬦᬓᬂᬲᭂᬤ᭄ᬬᬫᬸ
ᬦ᭄ᬤᬸᬭᬶᬬᬸᬥ᭞ᬮᬦᬚᬲᭂᬤ᭄ᬬᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬳᬶᬭ᭞ᬧᬦᬶᬬᬤᬸᬭᬸᬂᬰᬷᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬓᬂᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄‌ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬬᬚᬗ᭄ᬕᬦᬶᬭ᭞ᬓᬂᬗᬭᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭟ᬮᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄‌ᬳᬢᬸᬭᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬳ᭄ᬤᬲᬾᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬓᬸ
ᬦᭂᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬓᬂᬯᬸᬲ᭄ᬧᬥᬲᬸᬧᬢ᭞ᬩᬮᬳᬩᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬳᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭟ᬳᬸᬧᬘᬭᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬳᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬦᬭᬚᬂᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬕᬭᬶᬲ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬲᬫᬸᬦ᭄ᬗᬫᬹᬓᬦᭂᬗᬄ
ᬓᬶᬦᭂᬧᬸᬂᬫᬭᬶᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃ᭞ᬳᬶᬧᬬᬸᬥᬧᬦᬓ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬓ᭄ᬕᬸᬫᬶᬭᬶᬲ᭄᭟ᬧᬗᬫᬸᬓᬶᬭᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬯᬬᬗᬦ᭄᭞ᬮᬶᬃᬧᬚᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬧᬫᬶ᭞ᬲᬶᬦᭀᬲᭀᬓ᭄ᬮᬗᬮᬂ᭞ᬦᭀᬭᬫᭀᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬢᬸᬫᬫ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬫᬾᬤᬓ᭄ᬚᬬᬾᬂᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞