Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘
᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬯᬲ᭄ᬧᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬬᬸᬥ᭞ᬳᬦᬶᬘᭀᬭᭀᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬤᬸᬄᬤᬸᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬩ᭄ᬤᬶᬦᬾᬓᬭᬶᬩᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦᭀᬮᬶᬄᬕᬜ᭄ᬚᬭᬦ᭄᭞ᬢᬫᬸᬂᬢᬸᬕᬸᬢᬸᬭᬸᬮᬶ᭞
ᬚᬭᬦᬫᬶᬳᬃᬱ᭞ᬳᬸᬚᬭᬶᬭᬧᬓ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬢ᭄᭞ᬜᭂᬭᬗᬶᬗᬶᬄᬳᬗ᭄ᬭᬫ᭄ᬩᬕ᭄ᬮᬶ᭞ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬕᬃᬚ᭄ᬚᬶᬢ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬦᬾᬤᬾᬦ᭄ᬧᬭᬦᬶ᭟ᬓᬶᬢᬬᬶᬫᬸᬱ᭄ᬝᬧᬧᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬾᬰᬷᬖ᭄ᬭᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬕᬶᬢᬶᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬾᬄ
ᬓᬜ᭄ᬘᬯᭂᬭᬸᬳᬦᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬸᬧᬃᬳᬓᬾᬄᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬤᬯᬓ᭄ᬧᬥᬳᬦᬸᬮᬸᬗᬶ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬹᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬯᭀᬂᬲᬓᭂᬢ᭄ᬧᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬭ᭞ᬲᬋᬂᬤᬾᬦᬶᬭᬦᬶᬢᬶᬄ᭞ᬓᬸᬤᬦᬭᬶᬓ᭄ᬧᭂᬤᬂ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬲ
ᬫᬶᬦᬭᬚᬂ᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬓᬂᬦᬾᬗᬵᬃᬱ᭞ᬯᬸᬰ᭄ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬄᬮᬯᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬗᬬᬸᬩᬮᬓᬧᬶᬃ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬶᬦᬧᬸᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬫᬸᬫ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦᬮᬂᬩᬮᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬓᬧᬶᬃ᭞ᬲᬳᬩᬢᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬓᬸᬳᬢᬶᬃ᭞
[᭒᭙ 29A]
ᬮᬳᬸᬮᬄᬳᬅᬮ᭄ᬮᬫᬶᬦ᭄᭞ᬬᬢᬦᬭᬚᬂ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃᬳᬓᬾᬄᬓᬂᬫᬵᬢᬶ᭟ᬓᬸᬳᬢᬶᬫᬸᬃᬢᬢᬵᬗᬫᬹᬓ᭄ᬮᬶᬃᬳᬗ᭄ᬤᬓᬩ᭄ᬭᬩᬦ᭄‌᭞ᬇᬓᬂᬲᬶᬦᭂᬋᬕ᭄ᬕᬸᬲᬶᬲ᭄᭞ᬩᬸᬩ᭄ᬭᬂᬢᬶᬲᬮᬬᬦ᭄᭞ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬗᬸᬮᬭᬶᬮᬸᬭᬄ᭞ᬲᬮᬶᬭᬲᬬᬄᬓ
ᬧᬢᬶ᭞ᬤᬾᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄᭞ᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬸᬦᬶ᭟ᬢᬶᬦᬭᬚᬂᬓᬂᬗᭂᬧᬸᬂᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬩᬩᬃ᭞ᬮᬸᬫᬬᬸᬳᬧᬹᬩᬸᬢᬸᬭᬶᬩ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬲᬫᬓᬶᬢ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬭ᭞ᬳᬗᬾᬲᭀᬢᬕ᭄ᬮᬸᬢ᭄ᬲᬶᬓᬶᬮ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬓᬭᬸᬡ᭞ᬤᬸᬄ
ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬸᬮᬫᬵᬢᬶ᭟ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦᬰ᭄ᬭᬸᬤᬾᬦᬶᬭᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬚᬭᬦ᭄ᬓᬳᬦᬾᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬗᬮᬶᬭᬓᭂᬦ᭄ᬯᭂᬓᬲ᭄᭞ᬓᭀᬜ᭄ᬘᬓᬂᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬧᬥ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢ᭄ᬓᬵᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬧᬓᬂᬧ᭄ᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬳᬸᬫᬢᬸᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬕᬸ
ᬲ᭄ᬢᬶᬩᭀᬢᭂᬄᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦᬷᬓᬂᬧ᭄ᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬦᬸᬮᬸᬗᬶ᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶᬧᬤᬸᬓ᭞ᬭᬶᬦ᭄ᬩᬢ᭄ᬯᬤᬶᬲ᭄ᬓᬢᬄ᭞ᬓᬸᬤᬩ᭄ᬭᬂᬗᬶᬗᬶᬄᬗᬸᬦᬾᬦᬶ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬓᬯᬸᬮ᭞ᬦᬸᬮᬸᬂᬤᬢᭂᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬲᬫᬗᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬭᬶᬂᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄᭞ᬳᬕᭀᬦ᭄ᬫᬸ