Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/28

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭗ 27B]
᭒᭗
ᬧᬭᬶᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂ᭞ᬮᬄᬲᬶᬭᬧᬶᬃᬱᬦᬦ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬯ᭄ᬯᭀᬗᬭᬩᬶ᭞ᬧᬧᬗᬲᬦ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄᬰᬷᬖ᭄ᬭᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭟ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬗᬮᬲᬦᬢᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬧᬯ᭄ᬯᭀᬗᬾᬓᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬫᬸᬳᬦᭀᬫᬧ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞
ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬧ᭄ᬤ᭞ᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬯᭀᬂᬩᬸᬭᬸᬓᬜ᭄ᬘᬶᬮ᭄᭟ᬳᬾᬄᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬸᬭᬸᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄᬩᬮᬳᬭᬩ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬳᬸᬭᬶ᭞ᬬᬯᭂᬭᬸᬄᬮᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬯ᭄ᬤᬶᬳᬦᬾᬚᭂᬂᬫᬸᬱ᭄ᬝᬧ᭞ᬳᬓᬾᬄᬓᬂᬧᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬗᭂᬧᬸᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬓᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬲ
ᬗ᭄ᬳᬵᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟ᬳᬋᬧ᭄ᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃᬫᬭᬶᬦᬵᬕᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬮᬦᬋᬧᬫᬵᬢᬾᬦᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬭᬢᬸᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬢᬶᬦᬶᬬᭀᬗᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬰ᭄ᬭᬷᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬧᬗᬮᬲᬦᬰ᭄ᬭᬸᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭟ᬯᬳᬸᬢᬲᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶ᭞ᬧᬭᬚᬸ
ᬭᬶᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬮᭀᬭᭀᬂᬳᬶᬓᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬫᬦᬶᬭᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬧᬢᬲᬶᬭ᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬲᬸᬦ᭄ᬧᬢᬾᬢᬦᬶ᭟ᬤᬶᬬᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦᬰ᭄ᬭᬸᬤᬾᬦᬶᬭᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬶᬬᬩ᭄ᬦᭂᬃᬲᬶᬭᬓᬧᬶᬭ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬢᬸ
[᭒᭘ 28A]
ᬫᬢᬶᬭᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭞ᬲᬶᬭᬲᬧᬧᬲ᭄ᬢ᭞ᬩ᭄ᬭᬫᬢᬶᬳᬦ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄ᭟ᬳᬦᬭᬚᬂᬓᬮᬶᬳᬶᬭᬦᬶᬢᬶᬄᬓᬸᬤ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᭀᬯᭀᬓᬶ᭞ᬓᬂᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬢᬦᭀᬩᬄ᭞ᬓᬶᬦᬭᬸᬩᬸᬢ᭄ᬓᬦᬦ᭄ᬓᬾᬭᬶ᭞ᬲ
ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬶᬢᬓ᭄᭞ᬳᬬᬢ᭄ᬧᬫᬶᬓᬲᬚᬶ᭟ᬯᬸᬰ᭄ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬓᬸᬮᬶᬳᬶᬭᬧᬗᬮᬲᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬗᬦ᭄ᬤᬧᬶᬯᬶᬚᬶᬓ᭄᭞ᬧᬗᬮᬲᬦ᭄ᬦᬶᬜ᭞ᬲᬓᬶᬂᬗᬶᬕᬶᬮᬶᬓᬸᬤ᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬤᬂᬳᬦᬶᬕᬲ᭄ᬧᬘᬶᬂ᭞ᬓᬸᬤᬦᬾᬤᬾᬦᬮᬧ᭄᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶ
ᬢᬶᬳᬶᬦ᭄᭟ᬫᬸᬮ᭄ᬬᬦᬚᬃᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬩᬭᬶᬲ᭄ᬲᬶᬓᭀᬧᬃ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᭂᬃᬮᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬕᬾᬕᬾᬭᬧᬸᬬᭂᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗᬫᬹᬓ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᭂᬤᬂ᭞ᬓᬂᬲᬶᬦᬩᭂᬢ᭄ᬢᬶᬕᬲ᭄ᬧᬘᬶᬂ᭞ᬦᭀᬭᬫᬶᬦ᭄ᬤᭀᬯ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬲᬸᬦᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭟ᬰ᭄ᬭᬸ
ᬗᬫᬹᬓ᭄ᬱᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬾᬯᭂᬄᬳᬸᬮᬸᬓ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬯᬓ᭄ᬢᬸᬳᬬᬭᬶ᭞ᬓᬧᬶᬭᬶᬓᬂᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬢᬶᬕᬗᬶᬬᬸᬓᬾᬳᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬗᭀᬩ᭄ᬭᬓᬩ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬩᬸᬩᬭᬲᬲᬭᬦ᭄᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬓᬧᬮᬦᬾᬓᬶ᭞ᬲᭀᬭᬾᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬮᬱ᭄ᬓᬭᬘᬫ᭄ᬧᬸᬄᬬᬸᬥ