Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖
ᬢᬶᬄᬓᬸᬤᬳᬸᬍᬲᬾᬧ᭄ᬢᬓ᭄᭟ᬤᬯᬓ᭄ᬢᬸᬢᬸᬮ᭄‌ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬓᬸᬦᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬧᬦ᭄ᬲᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬯᬗᬸᬦᬾᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬤᬗᬫᬹᬕᭂᬫᬶᬗᬬᬸᬥ᭟ᬮᬓᭂᬦᬾᬚᭀᬧᬓᬾᬳᬦ᭄ᬓ᭄ᬓᬂᬓᬸᬮᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬘᬯᭂᬢᬜ᭄ᬘᭂᬮᬦᬕᭀᬩ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬶᬂᬢᬸ
ᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬧᬥᬳᬲᬶᬄ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬕᬫ᭄ᬮᬶᬢᬸᬭᭀᬗ᭄ᬕ᭟ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬮᬫᬶᬦᬶᬭᬳᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬳᬦᬾᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬖᬹᬃᬤ᭄ᬥᬳᬕᭃᬂᬋᬱ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬭᬢᬋᬱᬶᬓ᭄ᬱᬶᬣᬶᬦᬶᬭ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬮᬾᬭᬾᬦ᭄ᬢᬲᬶᬭᬳᬦᬮᬶᬄ᭞ᬓᬮ
ᬯᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬾᬓᭂᬢᬶᬓᬂᬳᬢᬹᬢᬸᬭᬶ᭞ᬳᬦᬾᬂᬗᭂᬲᭀᬭᬶᬖᬹᬃᬤ᭄ᬥ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭᭀᬯᬗᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓᬩᬾᬳᬶᬓᬶᬓᬜ᭄ᬘᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬧ
ᬥᬓᬭᬶᬬᬲᬶᬭᬳᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬾᬂᬲᬲᭀᬂᬭᬶᬓᬂᬖᬹᬃᬤ᭄ᬥ᭞ᬚᬚᬫᬶᬮ᭄ᬯᬸᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬓᬂᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬫᬶᬮᬶᬯᬘᬦ᭟᭐᭟ᬫᬸᬂᬧᬓ᭄ᬦᬸᬃᬢᬢ᭄ᬕᬮᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬾᬮᬸᬜ᭄ᬚᬕᬚᬭᬦ᭄ᬲ
[᭒᭗ 27A]
ᬫᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬦᬸᬃᬢᬢᬓᭀᬜ᭄ᬘᬮ᭄ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬮ᭄᭞ᬦᬾᬗᬸᬭᬶᬳᬫ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬓᬸᬤ᭞ᬤᬢᬂᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬾᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬗᬦ᭄ᬤᬧᬶᬖᬹᬃᬥᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬗᬬᬸᬗᬶᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬯᬲ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶ᭞
ᬤᬢᭂᬂᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬓᭀᬧᬃ᭞ᬫ᭄ᬤᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬯᬭᬶᬗᬶᬦ᭄᭟ᬲᬫᬗᬸᬦᬮᭀᬦᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬧᬓ᭄ᬦᬸᬃᬢᬢ᭄ᬦᭂᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬳᬾᬄᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬲᬶᬭᬓᬭᬶᬬ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬚᬭᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬲᬸᬦᬵᬃᬱᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯ᭄ᬯᭀᬂᬧᬃ᭞ᬧᭀᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯ
ᬚᬭᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭟ᬬ᭄ᬯᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬗᭀᬂᬤᬾᬯᬾᬓᬶᬓᬂᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬦᭀᬭᬲᬸᬲᬄᬕᬯᬚᬭᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬗᭀᬂᬮᬸᬫᬓᬸᬲᬶᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᭀᬂᬲᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬫᬫᬶ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬩᬸᬩᬃᬲᬫᬗᬸ
ᬦ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭ᭞ᬳᬦᬾᬂᬧᬾᬭᬾᬗᬾᬳᬃᬤᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬯ᭄ᬯᭀᬂᬫᬶᬲᬳ᭞ᬫᭂᬭᬶᬄᬓᬶᬤᬂᬫᬜ᭄ᬚᬗᬦ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬵᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬳᬦᭀᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭟ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬯᬢᬭᬲᬧᬸᬮᬸᬄᬦᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬮᬸᬭᬳᬾᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬮᬶ᭞