Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/30

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭙ 29B]
᭒᭙
ᬗᬫᬹᬓ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃ᭞ᬳᬾᬬᬮᬄᬯ᭄ᬯᭀᬂᬧᬶᬭ᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬳᬢᬸᬭᬶᬭ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᬯᬶᬤᬄᬫᬵᬢᬶ᭞ᬢᬢᬸᬓᬯᬸᬮ᭞ᬤᬸᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬕᬂᬤᬾᬰᬶ᭟ᬓᬶᬳᬬᬶᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬶᬦᬗᬦᬶᬚᬭᬦ᭄᭞ᬲᬃᬣᬧᬸᬜ᭄ᬚᭂᬫ᭄ᬧᬾᬦᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬢ
ᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬭᬶᬂᬓᬶᬳᬬᬶᬫᬸᬃᬢᬢ᭄᭞ᬭᭀᬯᬗᬶᬭᬳᬦᬾᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬓᬂᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬧᬥ᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬓᬶᬢᬢ᭄ᬫᬢᬸᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬗᬫᬹᬓ᭄ᬦᭂᬗᬄᬓᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬓᬧᬶᬃᬓᬢᬄ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬦᬶᬢᬶᬄᬯᬚᬓ᭄᭞ᬳᬦᭂᬭᬚᬂᬗᬦ᭄ᬢᭂᬗᬄ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬲᬶᬦ᭄ᬭᬂᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂ
ᬓᬧᬶᬃᬩᬸᬩᬃᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬃᬲᬲᬭᬦ᭄᭞ᬫᬦᬄᬦ᭄ᬬᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬕᬶᬭᬶᬲ᭄᭟ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬗᬾᬬᬸᬥ᭞ᬤᬢᬦᬦᬫᭀᬗ᭄ᬕᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬮᬭᬸᬢ᭄ᬲᬫᬤᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬥᬩᬺᬱᬶᬄᬧᬬᬸᬥᬦ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬢ
ᬩᬢ᭄᭞ᬕ᭄ᬬᬢᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫ᭄ᬲᬫᬶ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬮᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬸᬓᬸᬃᬲᬾᬯᬸᬧᬥᬩᬲᬸᬓᬶ᭞ᬧᬬᭀᬮᬾᬮᬭᬾᬧᬥ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓᬦ᭄᭞ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶᬳᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬵᬃᬱ᭞ᬩᬮᬶᬫᬭᬶᬂᬧᬓᬸᬯᭀ
[᭓᭐ 30A]
ᬦᬾᬓᬶ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬦᬾᬂᬧᬓᬸᬯᭀᬦᬶᬭ᭞ᬧᬓ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬓᬲᬭᬸᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬶᬭ᭞ᬩᬘᬳᬶᬓᬂᬢᬶᬢᬶᬕ᭞ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬸᬧᬕᭀᬦ᭄ᬦᬯᬭᬶ᭞ᬲᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭞ᬓᬯᬦ᭄ᬬᬓᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭟ᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬾᬲᬋᬂᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫ᭄᭞ᬲ
ᬫᬗᬸᬜ᭄ᬚᬯᬢᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬗᬗᬾᬓᬸᬫ᭄ᬲᬮᬫ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶᬚᬯᬳᬲ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬵᬢᬢᬳᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬓᬸᬮᬬᬸᬦ᭄ᬫ᭄ᬬᬃᬱ᭞ᬯᬃᬱᬦᬶᬭᬳᬶᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬬᬢᬳᬭᬶᬲ᭄ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬭ᭞ᬯ᭄ᬭᬯᬶᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞
ᬓᬩᬾᬄᬲᬦᬓᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬯᬃᬣᬦᬶᬧᬥ᭞ᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲᬧ᭄ᬭᬂᬮᬯᬦ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃ᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬯᭂᬓ᭄ᬢᬸᬮᬸᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬯᬓ᭄ᬢᬸᬳᬲᬭᬶ᭟ᬬᬢᬫᬢᬸᬃᬯᬳᬸᬳᬩᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕ᭞ᬤᬾᬦᬾᬢᬢᬸᬳᬦᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦᬗᬦ᭄ᬢᬶᬯᬤ᭄ᬬ᭞ᬰ᭄ᬭᬾ
ᬬᬲᬸᬫᭂᬮᬾᬗᬶᬢᬶᬳᬲ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄‌ᬤᬫᭂᬮ᭄ᬯᭂᬮᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬫᬶᬳᬃᬱ᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬲᬧᬳᬢᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬮᬄᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬲᬦᬓ᭄ᬗᭀᬂᬲᬤᬬ᭞ᬧᬥᬤᬦ᭄ᬤᬦᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬕᬸᬧᬸᬄᬕᬸᬧᬸᬄᬓᬂᬳᬶᬗᬢᬕ᭄᭞ᬓᬮ