Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕
ᬲᬄᬓᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬶᬭᬤᬤᬶᬧᬸᬘᬸᬓᬶᬧ᭄ᬭᬂ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬦᬧ᭄ᬤᬲᬶᬭᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬓᬂᬤᬤᬶᬧᬧᬸᬘᬸᬓᬦ᭄᭞ᬩᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕᬳᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬢᬸᬃᬓᬯᬸᬮ᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄‌ᬳᬤᬺᬩᬾᬓᬩ᭄ᬤᬶ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲ
ᬘᬸᬘᬸᬓᬶᬬᬸᬥ᭞ᬳᬶᬂᬮᬫ᭄ᬧᬄᬦᬶᬲ᭄ᬢᬲᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬦᬶᬭᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬳᬢᬸᬳ᭟ᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬄᬲᬶᬭᬳᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬦᬶᬬᬓᬦᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬢᬫᬦ᭄ᬮᬾᬢᬶᬤᬓᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬮᭀᬦ᭄ᬲᬸᬳᬸᬃᬦ᭄ᬬ᭟ᬳᬶᬫ᭄ᬩᬮ
ᬦᬾᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬳᬤᬦᬤᬮᬶᬬᬦ᭄ᬦᬾᬳᬶᬓ᭞ᬓᬂᬕ᭄ᬤᬄᬲᬗ᭄ᬳᬭᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷ᭞ᬫᬸᬂᬲᬫᬗᬸᬦᬶᬓᬂᬩᬶᬲ᭟ᬩᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕᬳᬶᬓᬸᬳᬗ᭄ᬕᭂᬮᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓᬂᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬤᬶᬲ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶ᭞ᬳᬧᬶᬦ᭄ᬢ
ᬦ᭄ᬓᬃᬱᬢᬸᬳᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬳᬫ᭄ᬩᬃᬢ᭄ᬢᬯᬤᬶᬭᬦᬶᬭᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬭᬶᬲᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬚᬗᬦ᭄ᬲᬸᬲᬄᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬮᬶᬩᬲᬄᬢᬶᬕᬵᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬ᭟ᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬳᬢᬸᬃᬦᬾᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬾ
[᭒᭖ 26A]
ᬓᭂᬢ᭄ᬓᬾᬯᬮᬵᬓᬾᬄᬦᬾᬓᬶ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬓᭂᬩᬶᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬤᬳᬭᬹᬫᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬓᭀᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬬᬢᬮ᭄ᬕᬸᬯᬶᬂᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬓᬾᬳᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬫᬾᬮᬸᬫ᭄ᬭᬶᬲᬸᬦ᭄ᬫᬘᬮᬾᬂᬳᬸ
ᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬳᬶᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬳᬶᬯᬂ᭞ᬳᬦᬓᬂᬩᬶᬭᬸᬫ᭄ᬯᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬹᬢ᭄ᬕᬸᬭᬶᬓᬃᬱᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬲᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾᬧᬭᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬩᬸᬩᬃᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬋᬱ᭄ᬧᬢᬶᬳᬦᬶᬢᬶᬄᬢᬸᬭᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬜ᭄ᬘᬗᬄᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬳᬶᬗᬵᬃᬱ᭟
ᬫᬸᬕᬾᬗᬬᬸᬦ᭄‌ᬳᬦᬶᬢᬶᬄᬓᬂᬢᬸᬭᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬤᬶᬧᬢ᭄ᬭᬳᬶᬯᬶᬭᬣ᭞ᬳᬃᬱᬦᬾᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬦᬶᬮᬶᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬬᬫᬸᬗᬾᬃᬭᬶᬧᬸᬭ᭟ᬓᬺᬢᬵᬬᬸᬳᬧᭂᬭᬂᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬯᬤᬶᬲ᭄ᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬢᬢ᭄᭞ᬳᬮᬬᬸᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸ
ᬰᬹᬭᬾᬗᬶᬧᭂᬭᬂ᭟ᬓᬤ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬶᬬᬶᬦᬦᬾᬳᬶᬓᬶ᭞ᬦᬮᬶᬓᬦᬶᬭᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᬾᬬᬢᬃᬳᬸᬦᬶ᭞ᬳᬫᬭᬶᬗᬓ᭄ᬦᬯᬮ᭟ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬶᬚᭀᬩᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬭᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬯᬂᬫᬸᬲᬸᬲᬓᭂᬢᬶ᭞ᬦᬶ