Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/88

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭗ 87B]
᭘᭗
᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦᬾᬓᬸ᭞ᬧᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬓᬶᬲ᭄ᬢᬶᬯᬶᬭᬲᬦᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬋᬗᬾᬲᬫᬥᬬ᭞ᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯᭀᬗᬶᬓᬸ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬵᬪᬶᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬶᬂᬗ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬕᬸᬦᭂᬫ᭄᭞ᬯᭀᬗ᭄ᬬᬯᬸᬤᬶᬮᬦ᭄ᬳᬶ
ᬰ᭄ᬭᬦᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬧᬭᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬵᬕᭂᬍᬫᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬥᬫᭂᬦᬳᬲᬮᬫ᭄᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬳᬶᬂᬓᬵᬧᬶᬃᬓᬩᬾᬄ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬧᬸᬦ᭄ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂ
ᬓᬢᭀᬂᬳᬶᬂᬪᬸᬫᬾᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬕ᭄ᬭᬩᭂᬕᬾᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬳᬓᬾᬳᬾᬯᭀᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬭᭀᬯᬗᬾ᭞ᬲᬸᬭᬵᬢᬾᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬪᬶ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬳᬢᬸ
ᬢ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬢ᭄᭟ᬦᭀᬭᬲᬸᬯᬾᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬥᬢᭂᬂᬲᭂᬫᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬲᬮᬫ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳᬶᬓᬵᬧᬤᬲᬸᬚᬸᬤ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬢᬦᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬲᬶᬭᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬢᬸ
[᭘᭘ 88A]
ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬋᬓᬾᬳᬤᬦ᭄᭞ᬓᬾᬓᬾᬤᬦ᭄ᬦᬶᬭᬭᬯᬸᬄ᭞ᬥᬢᭂᬂᬳᬦᬓᬂᬤᬹᬢ᭞ᬳᬶᬂᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬳᬯᬲ᭄ᬢᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬦᬵᬪᬶ᭞ᬧᬦᬸᬢᬸᬧᬶᬂᬧᬭᬦᬪ᭄ᬬᬵ᭟ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬾᬳᬶᬂᬫᭂ
ᬓᬄᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬲᬸᬗᬵᬓ᭄ᬦ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬮᬦ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬵᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬸ
ᬯᬦ᭄ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬧᬶᬸᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬥᬬᬯᭀᬂᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦ᭄ᬯᬶᬦᬘᬳᬶᬓᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬓᬭᬸᬗ᭄ᬯ᭟ᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬯᬶᬭᬲᬦᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬤᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃᬫ
ᬗ᭄ᬓᬾᬲᬥᬬ᭞ᬳᬦᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬸᬚᬭᬾ᭞ᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬲᬶᬚᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬵᬢᬸᬃ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬳᬕᬸᬭᬸᬲᬫᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫ᭄ᬬᬃᬱ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬓᬂᬓᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬳᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬓᬶᬢᬧ᭄ᬢᭀ