Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/87

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭖ 86B]
᭘᭖
ᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬓᬧᬶᬃ᭞ᬩᬕᬶᬦ᭄ᬥᬳᬮᬶᬳᬦᬸᬭᬵᬢ᭄᭟ᬤᬦ᭄ᬳᬸᬦᬶᬦᬶᬦᬾᬯᬮᬳᬶᬓᬶ᭞ᬯᬶᬯᬶᬢᬦᬾ᭞ᬦᬵᬫᬦᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬵ᭞ᬫᬭᬳᬶᬗᬳᬾᬭᬵᬢ᭄ᬋᬓᭀ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬯᬸᬲᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬶ
ᬦᬵᬫ᭄ᬧᬸᬭᬵᬲᬦ᭄ᬥᬶᬓᬦᬵᬪᬶ᭞ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬓᬂᬲᬶᬦ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬳᬸᬂ᭞ᬥᬢᭂᬂᬫᬭᬶᬂᬩᬗ᭄ᬰᬵᬓᬢᬄ᭞ᬲᬕᬫᬦᬾ᭞ᬲᬓᬾᬳᬾᬯᭀᬂᬳᬓᬧᬶᬃ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬶᬲᭂᬫᬸᬲ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭟ᬤᬾᬦ᭄ᬯᬶᬓ
ᬦᬲᬶᬭᬲᬤᬾᬬᬾᬓᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬳᬮᬄ᭞ᬋᬓᬾᬳᬕᬸᬗᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬳᬦ᭄ᬥᬤ᭄ᬬᬵᬓᭂᬦ᭄ᬲᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬂᬗᬫᬶᬰᬾᬰᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬵᬧ᭄ᬢᬪᬸᬫᬶᬮᬦ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬳᬶᬲᬶᬦᬾᬳᬶᬓ
᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬥᬾᬦᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬧᬦ᭄ᬓ᭄ᬯᬲᬦᬾᬧ᭄ᬭᬶᬬᬗ᭄ᬕᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬧᬭ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬱᬳᬶᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬶᬂᬓᬂᬗᬫᬹᬃᬩᬾᬂᬯᬶᬰᬾᬱ᭟ᬮᬄᬢᬲᬶᬭᬢ᭄ᬓᬫᬭᬶᬂᬫᬫᬶ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬓᬾᬦ᭄᭞
[᭘᭗ 87A]
ᬲᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬳᬗᬸᬦ᭄ᬥᬗ᭞ᬫᬭᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱ᭄ᬬᬲᬓᬩᬾᬄ᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗᬸᬫᬸᬭᬾᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬚᬮ᭄ᬫᬶ᭞ᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄᬳᬫ᭄ᬩᬘᬲᬳᬤᬢ᭄᭞ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬡᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᭀ
ᬭᬦᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬗᬮᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬦᬲᬓᬾᬳᬾᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬓᬗᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭟ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬩᬢᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶ
ᬓ᭞ᬫᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬳ᭄ᬬᬯᬸᬤᬶᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬢ᭄ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬶᬭᬧᬶᬭᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬂᬧᬵ
ᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬓ᭞ᬯᭀᬂᬳ᭄ᬬᬯᬸᬤᬶᬳᬶᬰ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬳᬗᬢᬸᬃᬧᬸᬦᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬸᬭᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬪᬶ᭞ᬥᬢᭂᬂᬲᬶᬭ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬂᬲᬶᬦᬤ᭄ᬬ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᭂᬧᬲᬶᬭᬳᬕᬾ