Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]

ᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬬᬢᬧᬫᬶᬢ᭄ᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬲᬫᬶ᭞ᬲᬫᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬧᬫᬶᬢ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬤᬶᬯᬶ᭞ᬧᬢᬶᬫᬄᬅᬲᬫ᭄‌ᬮᬶᬂᬤ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬫᬶᬦ᭄ᬢᬭᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬮᬳ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬢᬶᬦᭂᬦ᭄ᬲᬤᬾ
ᬮ᭞ᬳᬦᬯᬯᭂᬓᬲᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᬯᭀᬗᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬳᬃᬣ᭟ᬬᬢᬓᬢᬸᬃᬧᬸᬦᬂᬕᬕᬯᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᭂᬲᬫ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬶᬦᬗ᭄ᬕᭂ ᬧᬦ᭄ᬢᬦᬲᭂᬓᬃ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳ᭠
ᬗᬘᬃᬭᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶᬦᬾᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬯᬯᬤᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬲ᭄ᬳᬩᬂᬋᬓᬾᬢᬶᬦᬢᬄ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬾᬲᬫᬳᬤᬶ᭞ᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄ᭞ᬲᬥᬬᬲᬫᬶᬓᬢ᭄ᬭᬧᬦ᭄᭟ᬭᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶ
ᬭᬫᬗ᭄ᬓ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬤᬧᬶᬦᬶᬲᬮᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬸᬮ᭄ᬬᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬯᭀᬂᬓᬓᬸᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬚᬸᬩᬄᬳᬶᬓᭂᬢ᭄ᬧᬶᬗ᭄ᬕᬂᬤᬸᬳᬸᬂ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬗ᭠
[᭖ 6A]
ᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬲᬶᬭᬳᬩᬭᬾᬩᬶᬦ᭄ᬭᬾᬩᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬘᬭᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬤᬕᬂ᭟ᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬲᬫᬓᬾᬯᬸᬳᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬾᬧᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬳᬶᬭᬲᬂᬤᬶᬯᬶ᭞ᬭᬲᬭᬲᬦᭀᬭᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭞
ᬫᬭᬶᬂᬫᬓᬄᬲᬶᬭᬲᬫᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄‌ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬏᬄᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬲᬶᬭᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭞ᬭᬢᬸᬦᬶᬯ᭄ᬮᬂᬳᬢᬶ᭞ᬮᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬢᬓᭀᬫ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬲᬶ
ᬭ᭟ᬯᭀᬗᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬤᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬫᬳᬫᬶᬢ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬾᬂᬦᬵᬕᬭᬾᬫᭂᬓᬄ᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬫᬲᭀᬯᬂᬲᭀᬯᬂᬳᬸᬫ
ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬓ᭞ᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬯᭀᬂᬧᬗᬗᭀᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬫᬋᬓᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭟ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭞