Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖ 6B]

ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬯᭀᬂᬲᬤᬰ᭞ᬓᬯᬸᬮᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬲᬸᬧᬾᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬲᬤᬰᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬫᬭᬳᬾᬂᬚᬩᬓᬶᬢᬯᬯᬸ᭞ᬯᭀᬂᬧᬓᬢᬶᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬧᬗᬗᬵᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᭀᬗᬾᬲᬫᬶ᭞ᬗᬫᬾᬢ᭄ᬓᬲᬩ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲ
ᬫᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬸᬮᬢ᭄᭟ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᭀᬂᬳᬤᬕᬂᬳᬶᬭᬾᬓ᭞ᬳᬶᬂᬚᬩᬦᬶᬂᬓᬸᬝᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬵᬧᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬧ᭄ᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬭᬳᬤᬶ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬮᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬏᬦ᭄ᬤᬄᬯᬃ
ᬡ᭄ᬦᬲᬸᬢ᭄ᬭᬩᬩᬸᬢ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬶᬤᬃᬬ᭄ᬬᬲᬸᬭᬧ᭄᭞ᬫᬮᬶᬕᬾᬳᬕ᭄ᬭᬷᬳᬗ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬘᬳ᭄ᬬᬦᬾᬳᬰ᭄ᬭᬶᬳᬯᬃᬡ᭄ᬦᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭟ᬓᬢᬳᬾᬯᭀᬂᬳᬤᬕᬂ᭞ᬧ᭄ᬚᬗᬢᬸᬲ᭄ᬓᬓᬸᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬲᬗᬶᬂ
ᬳᭂᬲᬫ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬚᬦᬾᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬢᬸᬃᬧᬯᬾᬳᬾᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬲᬤᬬᬳᬶᬂᬳᬲᬸᬂ᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢᬶᬂᬯᭀᬂᬮᬦᬂ᭞ᬉᬂᬭᬹᬧᬦᬾᬕᬬᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬇᬂᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬓᬯᬸᬮᬦᭀᬭᬢᬸᬫ
[᭗ 7A]
ᬦ᭄ᬥᬗ᭟ᬲᬂᬤᬶᬧᬢᬶᬫᭂᬓᬄᬳᬦᬩ᭄ᬥ᭞ᬤᬕᬗᬦᬾᬧᬳᬶᬓᬶ᭞ᬫᬵᬢᬸᬃᬧᬸᬦᬂᬢᬶᬦᬓᬾᬦᬦ᭄᭞ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬲᬳᬲᬶᬄ᭞ᬲᬤᬬᬳᬦᬳᬸᬕᬶ᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬭᬲᬤᬸᬤᬸᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬳᬃ
ᬣᬮᬦ᭄ᬤᬾᬯᬗ᭄ᬕᬵ᭞ᬲᬫᭀᬫᭀᬢᬾᬳᭀᬦ᭄ᬢᬓᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᭀᬯᬂᬦ᭄ᬬᬧᬤᬦᬸᬗ᭄ᬕᬂᬧᬤᬢᬶᬘᬶᬓᬃ᭟ᬲᬧᬫ᭄ᬬᬃᬱᬦᬾᬳᬧ᭄ᬥᬸᬮᬄ᭞ᬫᬵᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬭᬫᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬧᬧᬫᬶᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩ
ᬫ᭄ᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬳᬃᬱᬳᬢᬸᬓᬸᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬕᬗᬦᬾᬯᭀᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬓᬂᬯᬃᬣᬳᬓᬾᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬭᬫᬦᬶᬭᬦᬩ᭄ᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬫ᭄ᬢᬸᬯ᭞ᬉᬤᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬳᬦᬓᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬏᬜ᭄ᬚᬂᬫ
ᬗ᭄ᬓᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳ᭞ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬫᬶᬦ᭄ᬢᬃᬢᬦᬲᬭᬶ᭞ᬳᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬧᬫᭀᬂᬫᭀᬂ᭞ᬥᬢᬂᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬫᬮᬶᬕᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᭂᬓᬶᬂ