Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]

ᬳᬤᬦ᭄᭞ᬫᬂᬯᬄᬲᬶᬭᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬶᬯᬶ᭞ᬢᬦᬲᬭᬶᬦᬸᬮ᭄ᬬᬮᬶᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬳᬃᬣᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬓᬩᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬯᬶᬲ᭄᭞ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄‌ᬦᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬫᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦ᭄ᬩᬓ᭄ᬢ᭞ᬲ
ᬫᭀᬫᭀᬢᬾᬳᭀᬢᬓᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬯᬸᬮᬦᬶᬭ᭞ᬧᭂᬢᬵᬗᬢᬸᬲ᭄‌ᬯᬤᭀᬦ᭄ᬮᬦᬂ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬦᬵᬕᬭᬾᬂᬳᬲᬫ᭄᭞ᬧᬶᬭᬂᬤᬶᬦᬳᬦᬾᬂᬫᬭᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬂᬘᬭᬶᬢ᭞ᬳᬤᬸᬄᬳᭂᬲ
ᬫ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬓᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬮᬮᬫ᭄ᬧᬳᬦ᭄ᬢᬶᬕᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᭀᬢᬾᬓᬸ᭞ᬧᬢᬶᬫᬄᬳᭂᬲᬫ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬦᭀᬭᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬇᬗᬫ᭄ᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬾᬰᬫᭂᬓᬄ᭟ᬲ
ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬦᬾᬱᬓᬾᬳᬶᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬳᬭᬾᬭᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬓ᭄ᬭᬶᬬᬧᬧᭀᬦ᭄ᬥᭀᬓᬦ᭄‌ᬋᬓᭀ᭞ᬲᬓᬾᬄᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬭᬧᬦ᭄ᬲᬶᬭᬧ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬮᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬭ
[᭕ 5A]
ᬩᬩᬸᬢ᭄᭞ᬏᬤᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬲᬸᬢ᭄ᬭᬧᬾᬋᬫᬲ᭄᭞ᬳᬦᬤᬤᬸᬳᬦᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦᬳᬩᬂ᭞ᬳᬦᬚᬸᬃᬳᬦᬧᭂᬝᬓ᭄᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬫᬶᬳᬗᬶᬦᬗ᭞ᬲᬯᬸᬲᬾᬳᬗᬶᬦᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬯᭀ
ᬗᬶᬂᬫᬓᬄᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬢᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬫ᭄ᬩᬫᬢᬸᬃᬲᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸᬳᬶᬂᬲᬲᬶᬸᬫ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬧᬭᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬇᬗ᭄ᬓᬂᬲᬶᬦᬤ᭄ᬬ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞
ᬫᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬜᬓ᭄ᬭᬯᬃᬢ᭄ᬢᬶᬇᬂᬫᭂᬓᬄ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᭂᬓᬄᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬚᬮᬸᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬᬧᬾᬮᬕ᭄᭞ᬦᭀᬭᬦᬦᬇᬗ᭄ᬓᬂᬢᬸᬭᬡ᭄ᬥᬶᬂ᭞ᬧᬢᬶᬫᬄᬅᬲᬫ᭄᭞ᬦ
ᬩ᭄ᬥᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬳᬢᬸᬧᬦᬫᬗ᭄ᬓᭀᬢᬾᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬓᬶᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬳᬤᬕᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬗᬃᬣᬓᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬤᬶᬦ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬤᬾᬤᬶᬓ᭄ᬳᬸᬕ᭟ᬳᬬ᭄ᬯᬳᬭᬮᬶᬂᬗᬫᬶᬓᬶ