Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-01-250ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]
᭓᭞
ᬢ᭄ᬯᬶ᭞ᬦᬾᬦᬾᬓᬲᬸᬰᬶᬮᬵᬦ᭄᭞ᬭᬓᭂᬢ᭄ᬭᬸᬫᬓᭂᬢᬶᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬤᬚᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬶᬦ᭄ᬤᭀᬯᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬂᬳᭀᬮᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭ᭞ᬳ᭄ᬤᬳᬶᬩᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬦᭀᬮᬶᬄ᭟᭠ᬳᬶᬩᬩ᭄ᬯᬶᬸᬳᬬᬫ᭄‌ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬓᬾᬧᬓᬵᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬧᬫᬶᬚᬶᬮᬦ᭄‌ᬤᬳᬢᬼᬯᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬭᬂ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬓᬧᬭᬫᬵᬃᬣᬦ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬫᬵᬤᭂ᭠
ᬕ᭄‌ᬯᬶᬓᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬥᬵᬦᬢᬹᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬂᬩᬵᬦ᭄ᬧᬭᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭟ᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬫᬓ᭄ᬦᭂᬄᬜᬶᬯᬶᬭᬂᬳᬶᬩ᭞ᬳᬶᬩᬢ᭄ᬯᬄᬗᬯᬶᬰᬾᬱᬵᬦᬶᬦ᭄᭞᭠ᬲᬲᬿᬮ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬚ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬮᬄᬫᬩᬋᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬶᬭᬧᬘᬂᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬜᬶᬯᬶᬢ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬜᬓᬪᬬᬧᬢᬶ᭟ᬭᬾᬳᬳᬾᬢᭀᬫᬸ᭠
ᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬲᭂᬓ᭄ᬲᭂᬓ᭄ᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬢᬶᬬᬧᬲᬚ᭞ᬲᭀᬓᬾᬯᬮᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬳᭀᬃᬣ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬲᭀᬮᬄᬳᬶ᭠ᬮᬸᬢᬸᬂᬘ᭄ᬯᬶᬮ᭄᭞ᬲᬸᬚᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬥᬲ᭄᭞ᬫᬢᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯᬗᭂᬦᭀᬢᬶᬦ᭄᭟ᬤᬤᬶᬯ᭄ᬢᬸᬇᬥᭂᬧ᭄ᬜᬦᬾᬓᬩ᭄ᬬᬧᬭ᭞ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄‌ᬕᬶᬸᬰ᭄ᬮᭀᬓᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞
ᬩᬶᬩᬶᬳᬾᬓᬚᬸᬭᬸᬳᬦ᭄᭞ᬚᬶᬳᬾᬓᬩᬦ᭄ᬤᬶᬮᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓ᭄ᬦᬕᭂᬦ᭄ᬢᬸᬄᬕᭂᬡ᭄ᬥᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬯᬦᬭ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬓᭂᬜᬶᬂ᭟ᬮ᭠ᬫᬸᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬳ᭄ᬤᬫᬶᬣ᭄ᬬ᭞ᬳ᭄ᬮᭀᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬧᬭᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬦᬄᬦᬾᬧᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬦᬾᬳᬶᬢᬸᬦᬶᬓᬳᬶᬮ᭄ᬯᬲ᭄᭞ᬫᬓᬓᬭᬂᬢ᭄ᬗᬳᬶᬂᬧ᭠
[᭔ 4A]
ᬲᬶᬄ᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬧᬲᬶᬄᬓᬗᬶᬦ᭄᭟ᬦᬾᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬚᬮᬦ᭄ᬳᬶᬩᬮ᭄ᬯᬶᬸᬫᬩᬋᬗᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬫᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬲᬯᬸ᭠ᬢ᭄‌ᬦᬄ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬲᬢ᭄ᬯᬘ᭄ᬭᬶᬢ᭞ᬲ᭄ᬫᭂᬂᬩᬯᬸᬕᬮᬂᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬗᬚᬓᬶᬦ᭄᭟ᬢᬸᬃᬫᬚᬮᬦ᭄ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬢ᭠
ᬦ᭄ᬤᭀᬄᬯᬦᬭ᭞ᬢᬦᬸᬘᬧᭂᬦ᭄‌ᬬᬫᬭᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬢ᭄ᬓ᭞ᬲᬕᬭᬦᬾᬅᬲᬢ᭄ᬧᬸᬭᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬬᬫᬓᬓᬵᬮᬶᬄ᭞ᬗᬢ᭄ᬗᬄ᭠ᬢ᭄ᬗᬳᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄‌ᬤᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬤᬶᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭟ᬓᬤᬸᬂᬓ᭄ᬮᬗᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬶᬯᬄᬯᬦᬭ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬸᬮᬫ᭄‌ᬢᬦᬶᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᭀᬄᬗᬢᭂ
ᬳᬂ᭞ᬤᬤᬶᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬭᬂᬧᬭᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬢᬦ᭄‌ᬲᬸᬫ᭄ᬮᬗᬢᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬩᬶᬱᬵᬗ᭄ᬕᬕᬦ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬯ᭄ᬭᬶᬦ᭄᭟ᬦᬸᬮᬶᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬜ᭞ᬇᬄᬓᬾᬓᬾᬃᬦᬄᬚᬮᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬩᬲᬂᬲᬸᬩᬩᭂᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬧᬲᬗᬾᬲᬸᬩᬫᬭ᭞ᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬮᬸᬧᬲᬯᬸᬢ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬩᬾᬦᬾ
ᬗᬮ᭄ᬬᬸᬦᬂ᭞ᬚᬦᬶᬦ᭄ᬢᭀᬳᭀᬜᬂᬤᬶᬦᬶ᭟ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬩ᭄ᬗᬶᬮ᭄ᬮᬸᬘᬸᬢᬦ᭄᭞ᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬭᬗᬦᬾᬗᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬭᬾᬄᬬᬓᬤᬶᬗᬶᬦᬦ᭄᭞ᬧᬲᬶᬳᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬲᬂ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄‌ᬓᬚ᭄ᬗᬢ᭄‌ᬓᬚ᭄ᬗᬶᬢ᭄᭞ᬤᬸᬳᬸᬃᬩᬢᬸᬦᬾᬦᭂᬕᬓ᭄᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬫᬳᭂ