Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-01-250ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]
᭔᭞
ᬓᬶᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬜᬶᬃᬜᭂᬜᭂᬧ᭄‌ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬚᬦᬶ᭞ᬤᬶᬦᬶᬓᬸᬢᬂᬕ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄᭠ᬚᭂᬚᭂᬄᬗᭂᬄᬕᭂᬳᬂ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄᬬᬭᬶᬗᬢᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬕ᭄ᬫᭂᬲ᭄ᬳᬶᬩᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟ᬫᬢᬫ᭄ᬩ᭄ᬯᬲ᭄‌ᬬᬾᬄᬫᬢᬦ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶ᭠
ᬓᬾᬓᬾᬃᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬢ᭄‌ᬗᭂᬤᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬶᬫᬕᬕᬸᬬ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄‌ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬜᭂᬩᭂᬢᬂ᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬧᬮᬶᬳᬶᬦ᭄ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬉᬘᬧᬾᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬢᬼᬩ᭄‌ᬕᬸᬬᬸᬦᬾᬳᬶᬩᭂᬢᬶᬦ᭄‌ᬚᬮᬦ᭄‌ᬫᬸᬮᬶᬄᬦᬾᬩᬢᬶᬲ᭄‌ᬕᭂᬮᬳᬾᬕᬶᬲ᭄ᬬᬂ᭞ᬕᭂᬮᬄᬫᬗ᭄ᬩᭂᬭᬂᬘᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕᬃᬚ᭄ᬚᬶᬢ᭞ᬢᬸᬫᬸ᭠
ᬮᬶᬫᬦᭂᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬶᬩᬢᬶᬲ᭄ᬓᬾᬓᬾᬭᬾᬦᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬚᬶᬢ᭄‌ᬗᬶᬜ᭄ᬘᬂ᭞ᬩᬸᬗᬸᬢ᭄ᬦᬾᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬫᬶᬓ᭄ᬫᬶᬓ᭄᭟ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬘ᭄ᬭᬶᬢᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬦᬫ᭄ᬩᬸᬂᬫᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬢᬦ᭄‌ᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬓᬼᬲᭀᬓ᭄‌ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕᬦ᭄᭞ᬤᬶᬩ᭄ᬬᬲᬾᬓᬩ᭄ᬦᭂᬗᬶ
ᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬧᬗ᭄ᬲᭂᬕᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬫᬘᬼᬗᬶᬓ᭄᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄‌ᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬦᬾᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬦᬄᬓᬾᬲᬸᬩᬢᬸᬳᬸᬜ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬦᬾᬲᬸᬩᬩ᭄ᬬᬲ᭄᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄‌ᬗᬶᬲᬶᬦᭂᬓᭂᬓᬂ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳ᭄ᬦᬾᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬩ᭞ᬮᬸᬢᬸᬂᬤᭀᬂᬮᬾᬩᬗᬶ᭠
[᭕ 5A]
ᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟ᬳᬶᬯᬦᬭᬫᬗᬶᬲᬶᬲᬬᬦ᭄‌ᬦ᭄ᬓᭂᬓᬂ᭞ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬜᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬓᬳᬶᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬳᬶᬄ᭠ᬳᬶᬄᬓᬾᬓᭂᬃᬫᬢᬶᬚᬦᬶᬢᬸᬃᬓᬩᬺᬱᭂᬓᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬜᬦᬾᬓᬩᬸᬢ᭄ᬩᬸᬢᬶᬦ᭄᭟ᬬᬳᬶᬓᬾᬓᭂᬃᬗ᭄ᬭᬱᬵᬭᬶᬂᬓᬪᬬᬵᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬾᬓᭀ
ᬧᬬᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬮᬶᬃ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬪᬬᬘᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄‌ᬬᬫ᭄ᬥᭂᬫ᭄ᬗᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬗᬶᬥᭂᬫᬂᬫᬢ᭞ᬳᬸᬮᬢ᭄ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄‌ᬲᬸᬩᬫᬢᬶ᭟ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬜᬦᬾᬢ᭄ᬮᬄᬮᬕ᭄ᬮᬕ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬓ᭄ᬤᬾᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬕᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬸᬤᬂᬫᬤᬶᬗᬂ᭞ᬳᬶᬳᬶᬳᬶᬓ᭄ᬦᬾᬲᬸᬩᬓ᭄ᬥᬲ᭄᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬳᬶᬩᬲᬸᬩ
ᬫᬢᬶ᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬮ᭄ᬯᬲ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬳᬂᬳᬶᬩᬳᬧᬶ᭟ᬳᬾᬜ᭄ᬘᭀᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬮᬚᬦ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬓᬤᬸᬓᬸᬳᬦ᭄‌ᬗᬮᬶᬳᬧᬶ᭞ᬧ᭠ᬘᬂᬓᬵᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢᬦ᭄‌ᬓᬘᬭᬶᬢ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᬯᬸᬬᬗᭂᬤᬢ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢ᭄ᬯᬭᬵᬤᬓᬵᬭᬶ᭟᭜᭟
ᬧᬸᬄᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬥᬦ᭟᭜᭟ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃᬜ᭄ᬮᬶᬲᬶᬄ᭞ᬓᭂᬩᭂᬢᬾᬬᬫᬲᬗᬶᬤᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬓᬶᬢ᭄‌ᬭᬱᬵᬦᬾ᭞ᬭᬾᬄᬩᬸᬮᬸᬦᬾ᭠ᬫᬢᬄᬫᬢᬄ᭞ᬲᬫᬶᬢ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬓᬩᬸᬢ᭄ᬩᬸᬢ᭄‌ᬢᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢᬦ᭄ᬢᬶᬭᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬗᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬂ᭟ᬩᬲᬗᭂᬢ᭄‌ᬢᭀᬂᬩᬶᬱᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾ