Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-01-250ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]
᭒᭞
ᬓᬾᬓᬾᬃᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬤᭀᬂᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬤᭀᬂᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᭀᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬥ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬩᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬳᬶᬭ᭞ᬳᬶᬩᬩᬸᬭᭀ᭠ᬦ᭄ᬳᬶᬭᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬚᭀᬄᬘᬸᬯᬢ᭄ᬲᬯᬢ᭄᭞ᬲᬳᬶᬄᬳᬶᬩᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬵᬫᬸᬮᬳᬶᬩᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬤᭂᬗ᭄ᬓᬮ᭄᭞ᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄‌ᬗᬹᬮᬸᬓ᭄ᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬲ
ᬳᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬮᬾᬜ᭄ᬚᭀᬄᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂᬜ᭞ᬓᬳᬶᬢ᭄ᬓᬾᬦᬾᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬩ᭄ᬯᬢ᭄‌ᬓᬳᬶᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬤᭀᬄᬧᬘᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬩ᭠ᬗᬫᬯᬸᬓᬶᬦ᭄᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬳᬶᬲᬸᬩᬦᬯᬂᬲᬲᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬩᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄‌ᬗᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬢ᭄᭞ᬩᬶᬓᬲ᭄ᬗᬭᬸᬕᬤ᭞ᬫᬓ᭄ᬚᬂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮᬾᬩᬶ
ᬓᬲ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫᬲᬶᬄᬫᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬜᬂᬢᭀᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬲᬫᬦᬶᬗ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬳᬶᬩᬲᬢᬢᬦ᭄ᬫᬸᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬤᬾᬦᬶᬩᬶᬓᬲ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬘ᭄ᬯᬶᬮ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬤᬸᬓ᭄‌ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬵ᭞ᬧᬗᬸᬫᬦ᭄ᬳᬶᬳᬬᬫ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬗᬄᬫᬾᬭᬂᬬᬭᬶᬗᬢᬶ᭞ᬲᬳᬲᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩ
ᬳᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟ᬳᬶᬤᭀᬗᬶᬤᭀᬂᬓᬳᬶᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄‌ᬍᬗ᭄ᬓᬦᬾᬗᬹᬦᬶ᭞ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬲᬶᬢᬸᬩᬡ᭄ᬥ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬵᬫ᭞ᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬬᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭂᬜᬶᬃ᭞ᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓᬤᬶᬫᬥᬸᬗᭂᬢᬸᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭟ᬳᬸᬥᬸᬄᬳᬶᬩᬲᬝᬯᬦᬤᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬳᬶᬩ
[᭓ 3A]
ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬵᬫᬸᬮᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬤ᭄ᬯᬳᬶᬩᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂ᭞ᬓ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬩᬭᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬾᬗᬢᬶ᭞ᬳᬓᬸᬤᬢᬳᬦᬂ᭞ᬤᭀᬂᬧᬶᬦᭂᬄᬚ᭄ᬯ᭠ᬭᬶᬗᬢᬶ᭟ᬫᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬄᬲᬸᬓᬢ᭄ᬲᬸᬓᬢᬂ᭞ᬤᬶᬳᬢᬶᬬᬕᬕᬸᬮᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬦᬾᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬧᬲᬚᬫᬶᬯᬄᬦᬾ
ᬮᭀᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬩᬓᬮᬧᬮ᭄ᬬᬸᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬤᬮᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭟ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬧᬜᬫ᭄ᬩᬢ᭄‌ᬦᬾᬦᬾᬢ᭄ᬯ᭠ᬭᬢᬯᬂ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬫᬗᬸᬕᬸᬳᭀᬃᬣ᭞ᬳᭀᬃᬣᬦᬾᬳᭀᬃᬣᬾᬦᭀᬃᬣᬾᬦᬦ᭄᭞ᬦᬾᬳᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄‌ᬧᬢ᭄ᬧ᭠
ᬢ᭄ᬤᬤᬶ᭞ᬫᬾᬄᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬅᬤᬰ᭞ᬗᬸᬤᬦᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬕᬸᬕᭀᬦᬶᬦ᭄᭟ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬫᬸᬜᬶᬓᬯ᭄ᬥᬃᬲᬓᬶᬂᬯᭀᬂᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬯᬄᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬚᬢ᭄‌ᬤᬤᬶᬧᬶᬲᬸᬦ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬢᬗᬭᬶᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬦᬦ᭄ᬓᬢᬶᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬗᬶᬥᭂᬧᬂ᭞ᬧᬯᬭᬄᬚᬦᬦᬾᬲᬫᬶ᭟ᬲᬵ᭠
ᬥᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬭᬚᭂᬕᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬮᬃᬧᬢᬶᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧ᭄ᬥᬲᬾᬚᬮᬦᬂ᭞ᬫᬢᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯᬗᭂᬦᭀᬢᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬫᬵᬤᬜ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬢᭀᬦᬾᬲ᭄ᬥᭂᬂᬮᬤ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬜ᭄ᬚᬦᬶᬦᬄᬧᬶᬦ᭄ᬢᭀᬦᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬚᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬜᬓ᭄ᬧᬘᬂᬮᭀᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ