Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭙ 39B]
᭓᭙᭟
ᬅᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬓᬧᬸᬧᬸᬩᬦ᭄ᬲᬂᬫᬫᬸᬮ᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬢᬄᬦᬦ᭄ᬤᬸᬃᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄᭞ᬓᬢᬄᬯᭀᬄᬜᬓᬧᬸᬧᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬤᬸᬃᬓᬧᬄ
ᬢᬹᬃᬮᬗᬄ᭞ᬓᬧᬄᬲᬸᬓᬦᬾᬓᬧᬸᬧᬸ᭞ᬮᬶᬬᬸᬲᭂᬮᬕ᭄ᬓᬓᬾᬯᭂᬳᬦ᭄᭞ᬢᭀᬂᬫᬮᬸᬤᬶᬄ᭞ᬢᬶᬯᬲ᭄ᬲᬸᬓᬲᬸᬕᬶᬄᬤᬸᬄᬓ᭟᭐᭟᭑᭔᭟ᬬ
ᬤᬶᬦ᭄ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬗᬍᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬕᭂᬢᬃᬳᬮᬸᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬫᬯᬕᬶᬸᬂᬲᬵᬦᬳᬮ᭞ᬦᬾᬓᭂᬢᭀᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭞ᬲᬂᬗᭀᬄᬫᬵᬂᬮᬦ᭄ᬫ
ᬦᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬯᬾᬘᬶ᭞ᬫᬢᬶᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭟᭐᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬭᬯᭀᬲᬾᬳᬶᬢᬸᬗᬂ᭞ᬳᭂᬤᬓᬲᬮᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬭᬾᬄᬳᭂ
[᭔᭐ 40A]
ᬦ᭄ᬢᭀᬅᬫᬺᬢᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬕ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲᬾᬜᭂᬩ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬳᬧᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬗᬭᬘᬸᬦ᭄ᬳᬶ
ᬩ᭟᭐᭟᭑᭖᭟ᬲᬸᬩᬓᬾᬢᭀᬩᬦ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬳᬯᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬳᬧᬂᬜᬓ᭄ᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬦ᭄ᬳᬦᬹ
ᬢ᭄᭞ᬫᬦᬄᬗᬮᬸᬓᬢ᭄ᬫᬮᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬰᬸᬓ᭄ᬮ᭟᭐᭟᭑᭗᭟ᬫᬾᬤᬦ᭄ᬫᬮᬦᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᭀ
ᬥᬮᭀᬪᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶ᭞ᬗᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭞ᬳᭂᬢᬶᬸᬂᬕᭂᬢ᭄ᬢᭀᬃᬤᬤᬶᬢᭂᬫ᭄ᬧᬶᬮᬶᬦ᭄