Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭐ 40B]
᭔᭐᭟
ᬭᬳᬶᬡᬯᭂᬗᬶ᭞ᬗᬺᬕᭂᬧ᭄ᬇᬮ᭄ᬫᬸᬓᬤᭂᬫᬶᬢᬦ᭄᭟᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬗᬸᬕᬸᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬭᬓ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬫᭂᬓᬲᬶᬂᬤᬓᬶ᭞ᬫᬤᭂᬓᭂᬢ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶ
ᬫᬦᬄ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬤᬤᬶᬫᬦᬄᬚᬭᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬾᬢᬂᬯᬲᬵᬦᬳᬮ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓᬂᬫᬦᬄᬯᬶᬭᭀᬲ᭟᭐᭟᭑᭙᭟᭠
ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬸᬩᬳᬶᬮᬂ᭞ᬲᬫᬮᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬲᬫᬶ᭞ᬤᬶᬢᬸᬘᭂᬦᬶᬂᬗᬶᬸᬫᬳᬦ᭄ᬗᭂᬘᬧᬂ᭞ᬆᬫᬺᬢᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬗᬧᬸᬲ᭄ᬳᬯᬓ᭄
ᬲᬳᬶᬮᬶᬂᬮᬶᬂ᭞ᬤᬓᬶᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬲᬧᬸᬳᬂ᭟᭐᭟ᬳᬯᬓ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬲᬸᬩᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄‌ᬬᬫᬫᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬧᬥᬗᬫᭀᬂᬓᬧᬢᬹ
[᭔᭑ 41A]
ᬢᬦ᭄᭞ᬧᬥᬩᬶᬲᬗᬺᬲᬶᬄᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦᬾᬢᬢᭂᬮᬸᬲᬸᬩᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬵᬕᬰᬸᬘᬶ᭞ᬫᬮ᭄ᬬᬄᬗᬫᬺᬢᬦᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭟᭐᭟᭒᭑᭟ᬳᬫᭀ
ᬦ᭄ᬢᭀᬩᬧᬫᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬳᬤᬘᬶᬭᬶᬅᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬩᬫᬳᬦ᭄ᬫᬧᬶᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬭᬾᬄᬩᬧᬓᬢᬸᬦᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬦᬄ
ᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬮᬯᬸᬸᬢᬂᬳᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬢᬧ᭟᭐᭟᭒᭒᭟ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬚᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬤ᭄ᬬ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬦᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬩᬧᬲᬳᬶᬫᬗᬘᭂᬧᬂ᭞ᬳᬧᬂᬘᭂ
ᬦᬶᬂᬧᬕᭂᬄᬧᬸᬕᬸᬄ᭞ᬤᬶᬧᬢᬧᬦ᭄ᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬹᬢ᭄ᬘᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬢᬸᬥᬸᬄᬳᬶᬤᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭟᭐᭟᭒᭓᭟ᬲᬥᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓ