Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘ 38B]
᭓᭘᭟
ᬮᬦᬶᬂᬫᬩᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬲᬶᬦᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬮᬧᬦᬶᬦ᭄ᬦᬢ᭄ᬬᬂᬢᬹᬃᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬤᬗᬶᬭᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬳᬤᬕᬩᬄ᭟᭐᭟
᭘᭟ᬳᬦᬹᬢᬂᬉᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬂᬪᬵᬱ᭞ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬫᬥ᭄ᬬᬮᬦᬸᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬳᬧᬂᬤᬲᬮᬄᬉᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬫᬲᬂᬲᬸᬭᬸᬤ᭄ᬳᬧᬂᬳᬦᬹᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬕᬶᬜ᭄ᬚᬮ᭄ᬗᬯᬾᬢᬦ᭄ᬮᬸᬓ
ᬢ᭄᭞ᬩᬶᬮᬶᬄᬓᭂᬢᬶᬮ᭄᭞ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬾᬩᬓᬢᬂ᭟᭐᭟᭙᭟ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬯᬱ᭄ᬧᬥᬬᬂ᭞ᬭᬯᭀᬲᬾᬦᬾᬫᬯᬓ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬳᭂᬤᬫᬤ
ᬲᬃᬧᭀᬯᬢ᭞ᬤᬩᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲ᭄ᬤᬫᬫᬶᬲᬸᬄ᭞ᬤᬫᬶᬲᬸᬦᬤᬋᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬤᬜᬤ᭄ᬘᬤᬶᬦ᭄᭞ᬤᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄ᬦᬾᬧᬲᬚ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬧᬗ᭄ᬭᬶ
[᭓᭙ 39A]
ᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬩᬯᭀᬲᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬦᬾᬧᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬹᬢ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬭᬯᭀᬲᬾᬗᬯᬾᬓᬍᬕᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᬰᬡᬦᬾᬳᬬᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬘᭂᬦᬶᬂᬗᬸᬦᬤᬶ
ᬓᬬᬂ᭞ᬧᬳᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬦᭂᬭᬧᬂ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᭂᬓᬲᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬚᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬯᬮᬸᬬᬧᬹᬚᬅᬲ᭄ᬢ
ᬯ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬺᬕᭂᬧ᭄ᬲᬶᬬᬂᬤᬮᬸ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬢᬶᬩᬓᬂᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬓᬢᬄ᭞ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬤᬓᬤᬢ᭄ᬗᬯᬾᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄᭟᭐᭟ᬉᬧᬫᬬᬂᬧ
ᬫᬘᬸᬮᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬫᬸᬮᬫᬸᬜᬶ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬫᬯᬓᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬤᬶᬓᬃᬡ᭄ᬦᬦ᭄ᬲᬂᬫᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬮᬸᬯᬶᬃᬲᭂᬓᬃ᭞ᬩᬸᬗᬄ