Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕5B]

ᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣᬵ᭞ᬳᬸᬲᬧ᭄ᬳᬸᬲᬧ᭄ᬧᭂᬲᬸᬫᬸᬜᬶ᭞ᬗᬋᬋᬲ᭄ᬫᬫᭂᬕᬢ᭄ᬫᭂᬕᬢ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬭᬢᬸ᭞ᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬧᬶᬋᬗᬂᬭᬢᬸᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬭᬢᬸᬩᭂᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬳᬶᬲᬸ
ᬭᬶᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬕᭂᬤᬶᬬᬂ᭞ᬓᬸᬢᬶᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬜᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬩᬩᬃᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬕᭂᬦᬳᬂᬤᬶᬢᭂᬗᬳᬮᬲ᭄᭟ᬫᬧᬶᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬲᬶᬕ᭄ᬲᬶᬕᭂᬦ᭄᭞ᬦᬓᭂᬧ᭄ᬫᬵᬢᭂᬳᭂᬢᬸᬄᬕᬳᬶᬂ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬮ
ᬯᬸᬢ᭄ᬫᬕᬾᬩ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬫᬗᬺᬋᬄᬰ᭄ᬭᬷᬧ᭄ᬭᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬚᭂᬕ᭄ᬫᭂᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄‌ᬦᬶᬕ᭄ᬢᬶᬕ᭄᭞ᬫᬦᬶᬜ᭄ᬚᬓ᭄ᬲᬳᭂᬫᬦᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶᬓᭂᬢᬓ᭞ᬳᬶᬭᬸᬗᬾᬫᬯᬢᬸᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬩᬩᬓ᭄ᬩᭂᬮᬸᬃ
᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬮᬶᬬᬸᬫᬗᬶᬲ᭄ᬬᬂ᭟ᬩᬂᬕ᭄ᬭᬲ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬕᬤ᭄ᬬᬂᬬᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬦᬶ᭞ᬤᬶ᭠ᬢᭂᬗᬳᬮᬲᬾᬓᬸᬢᬂ᭞ᬳ᭄ᬥᭂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫᬳᬗᭂᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬩᬋᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄‌ᬜᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬓ᭄
[᭖6A]
᭞ᬤᬶᬳᬮᬲ᭄ᬕᬳᬾᬦᬂᬓᬸᬩᬸ᭞ᬳᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬤᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬭᬶᬲ᭄‌ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬜᬸᬚᬸᬃ᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬱᬳᬸᬧ᭄ᬓᭂᬳᬭᬲ᭄᭟ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬓᭀ
ᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬤᬶᬦᬢᬳᬾᬫᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬩ᭄ᬭᬤ᭄ᬩᭂᬭᬸᬤ᭄ᬧᬲᬸᬕᬢᬶᬄ᭞ᬧᬯᭀᬗᬦ᭄ᬫᬗᬺᬦ᭄ᬢᭂᬩᬶᬦ᭄᭞ᬧᬥᬗᭂᬮᬶᬗ᭄ᬲᬼᬕᬢ᭄ᬲᬼᬕᬸᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬢᭀᬬᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬳᬤ
ᬫᬗᭂᬢᬸᬮᬶᬦ᭄ᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬳᬤᬗᭀᬲᭀᬓ᭄ᬘᭂᬦᬡᬓᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬵ᭟ᬳᬚᬳᬦ᭄ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂ᭠ᬧᬸᬢᬺ᭞ᬓᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬃᬓ᭄ᬓᬧᬲᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬥᭂᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬫᬡᬶᬓ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃᬪᬸᬓᭂᬚᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭ᭠
ᬦᬯᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬓᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂᬩᬳᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬓᬸᬢᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬗ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬸᬦᬶᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬬᬸ᭞ᬫᬶᬮᬸᬫᭂᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᬂᬲᬭ᭟ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬷᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬳᬤ᭄ᬤᬭᬸᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧ