Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖6B]

ᬳᬾᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬕᬸᬦᬸᬂᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬢᬓ᭄ᬫᭂᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬘᭂᬭᬶᬓᭂ᭠ᬮᬶᬄᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬧᬥᬫᬗᭂᬮᬶᬂᬧᬲᭂᬍᬕᬸᬢ᭄᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬂ᭞ᬳᬶᬮᬶᬓᬸᬮᬦ᭄ᬲ᭄ᬭᬷᬦᬺ᭠
ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬲ᭄ᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬳ᭄ᬮᬲᬾᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬧᬸᬢᬻ᭟ᬳᬓᬾᬄᬧᬓ᭄ᬭᬶᬫᬶᬓᬾᬬᭀᬯᬥ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬫᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬾᬄᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬯᬶ᭞ᬢᬤᬳᬲᬶᬳᬾᬫ
ᬗᭂᬗ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬫᬶᬮᬸᬲᭂᬤᬶᬄᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬲ᭄ᬤᬶᬄᬓᬗᭂᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬲᬂᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬓᬾᬓᬾᬃ᭠ᬭᬫᬾᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬧᬓᭂᬭᬸᬬᬸᬓ᭄᭞ᬳᬬᬫ᭄ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄‌ᬬᬫᭂᬜᬧ᭟ᬓ᭄ᬥᬶᬲ᭄‌ᬭᬫᬾᬬᭂᬧᬩ᭄ᬭ᭄ᬬᬓ᭄᭞ᬧ
ᬲᭂᬮᬾᬂᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬲᬂᬯᬯᬸᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬵ᭞ᬕᬺᬳᬾᬤᬋᬱ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᭂᬫᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬕᭂᬦᬳᬾᬫᬓᬸᬢᬂ᭞ᬓᬸᬩᬸᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬓᬃᬳ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄᭞
[᭗7A]
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬳᬸᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬩᬸᬤᬮ᭄᭟ᬲ᭄ᬭᬯᬸᬳᬾᬫᬭᬶᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧᬋᬓ᭄‌ᬭᬶᬂᬦᬺᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬲᬧᬭᬶᬓᬡ᭄ᬥᬵ᭞ᬳᬶᬮᬶᬓᬸᬳᬾᬕᬃᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬗᬭᬾᬫᭀᬦ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂ
ᬳᬢᬶ᭞ᬦᬄᬥᬸᬫᬤᬓ᭄ᬳᬧᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬍᬕᭂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᭂᬡᬄᬓᭀᬮ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬶ᭠ᬲᬸᬭᬶᬫᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬾᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬘᬶᬢᭂᬓᬋᬧᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵ᭟ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬸ᭠
ᬢᬺᬓᬭᬶᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬚᬸᬫ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬲᬳᬶᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬧᬸᬍᬓᬺᬢᬶ᭞ᬫᬸᬍᬫᬶᬫᬶᬢᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬫᬳᬯᬦᬦ᭄ᬳᬶᬲᭂᬦ᭄ᬢᬡ᭞ᬫᬡᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬧᬦᬲ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭ
ᬢᬳᬸ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄᬲᬕᬾᬢ᭄ᬓᬓᬸᬢᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬤ᭄ᬥ᭟᭜᭟ᬓᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭠ᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲᬗᬸᬦᬾᬬᭂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬚᬶᬦᬄ