Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔4B]

ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬫ᭄ᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬩᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬩᬦ᭄‌ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬲᬬᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬶ᭠ᬢᬸᬂᬓᬳᬸᬭᬶ᭞ᬫᬥᬸᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂᬓᬵᬫ᭄ᬧᬶᬄ᭞ᬲᬯᬢᬭᬳᬤᭂᬲᬢᬸᬲ᭄᭞ᬫᭂᬓᬤᬶᬜᭂ
ᬧ᭄ᬭᬫᬷᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬦᬶᬫᬗᬸᬭᬶᬫᬶᬓ᭄᭞ᬱᬧᬢᬸᬥᬸᬄ᭞ᬓᬮᬶᬄᬓᬳᬲᬳᬶᬦ᭄ᬩᬱᬵ᭟ᬳᬶᬮᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᬶᬗᬃ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬚᬗ᭄ᬓᭂᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬭᬾᬄᬫᬗᬸᬮᬄᬳᬲᬓ᭄ᬲᬡ᭞
ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬶᬢᬸᬂᬦᬾᬓᬳᬸᬭᬶ᭞ᬬᬾᬦᬕᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬜᬡ᭄ᬥᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬗᬸᬭᬢ᭄ᬳᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬜᭂᬭᬶᬢ᭄ᬲᬭᬕ᭄᭞ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬲᭀᬭᭀᬄᬘᬶᬘᬶᬂ᭞ᬫᬳᬶᬫᬮᬸ᭞ᬧᬳ
ᬓᬶᬦ᭄ᬚᭂᬓᬸᬤᬓᭀᬍ᭟ᬫᬓᭂᬚᬗ᭄ᬫᬥᬸᬦᬾᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬫ᭄ᬓᬤᬶᬜᭂᬧ᭄ᬭᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬧᬥᬫᭂᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬦᬾᬳᬶᬩᭂᬧᬥᬤᬶᬦᬶ᭞ᬳᭂᬤᬳᬶᬩᭂᬧᬘᬂ
[᭕5A]
ᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄᭞ᬫᬦᬸᬮᬓ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬓᭀᬍ᭞ᬗᬳᬾᬳᭀᬤᬓ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬮᬫᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬚ᭄ᬯᬧᬥᬳᬶᬗᭂᬢᬂ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬮᭀᬦ᭄‌ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬗᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬮᬶ
ᬫ᭄ᬩᬸᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᭂᬂᬕᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬫᬗᭂᬯᬾᬮᬶᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬘᬗ᭄ᬩᬦᬶ᭞ᬧᬶᬯᬮ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄‌ᬓᬳ᭄ᬬᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓᭂᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬫᬳᬶ
ᬫᬺᬫ᭄‌ᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬗᬤᬸᬕ᭄ᬳᬤᬸᬕ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬫ᭄ᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬩᬗ᭄ᬕᬵ᭟ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬗᬶᬓᭂᬢ᭄ᬤᬬ᭞ᬧᬂᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬧ᭄ᬭᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄‌ᬭᬸᬲᬓ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬥᭂ
ᬧ᭄ᬜᬦᬾᬲᬳᬶ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬢᭀᬂᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬫᬢᬶ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬘᬂᬩᬸᬳᬸᬂ᭞ᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬓᭂ᭠ᬮᬋᬮᬋ᭞ᬲᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬋᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬩᬦᬾᬩᬓᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᭂᬮᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟ᬭ