Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑21B]
᭒᭐
ᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬮᬧᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬗᬡ᭄ᬥᬶᬓᭂᬭᬶᬂᬤᬸᬓᬸᬄᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬩᬶᬩᬶᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬧᬫᬶᬢ᭄‌ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬤ᭄ᬫᬸᬂ᭟᭜᭟ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬓᬭᬶᬫᬜᬸᬭᬢ᭄᭞
ᬲᬭᬢ᭄ᬜᬦᬾᬧ᭄ᬭᬬᬓᬢᬹᬃ᭞ᬧᬗᬸᬘᬧᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬢᬹᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬶᬤᬃᬢ᭄ᬣᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬓᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬱᬓᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬧᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬭ
ᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬫᬳᬤᬡ᭄ᬥᬶᬧᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬱᭂᬓᬃ᭞ᬤ᭄ᬭᬶᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬓᬃᬢᭀᬗᭀᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭟ᬲ᭄ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬂᬭᬢᬸᬳᬾᬮᬶᬂᬢᬓᬾᬦ᭄‌ᬳᭀᬓ᭞ᬘᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞
ᬳᭂᬦᬸᬘᬦᬶᬓ᭄ᬳᬸᬩᬸᬄ᭞ᬫᬾᬫᬾᬦᬾᬗᬮᬳᬶᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬫᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬤᬤᬓᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬗᬸᬳᬢᬹᬃ᭞ᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᭂᬤᬳᭂᬗ᭄ᬱᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬩᬶᬩᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
[᭒᭒22A]
ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬓᬧ᭄ᬭ᭄ᬬᬸᬢᬗᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬢᬹᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬍᬫᬶᬲᬦ᭄ᬩᬮᬶᬕᬮᬸᬄᬤᬳ᭞ᬲᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬳᬸᬮᬶᬂᬓᬭᬶᬤᬫᬸᬄ᭞ᬫᬓᬸᬢᬂᬤᬶᬢᭂ
ᬗᬳᬮᬲ᭄ᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬕᬼᬕᭂᬍ᭞ᬧᬕᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬩᬶᬩᬶᬮᬶᬓᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫ᭠ᬰᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬶᬳᬮᬲ᭄ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬓᬧᬸᬂᬓᬸᬃᬓᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬦᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬫᬗᬯᬸᬍᬭᬶᬂᬩ
ᬮᬶᬳᬕᬸᬂ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᬦᬸᬮᬶᬲ᭄ᬗᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬧᬸᬢᬺ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬧᬶᬢᬸᬢᬹᬃ᭞ᬩᬲ᭄ᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬭᬳᬸᬮᬶᬂᬘᬦᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬩᬧᬢᭀᬂᬳᬤᬦᬯᬂ᭞ᬤᬸᬓᬶᬢᭂᬳᬶᬫᬾᬫᬾ
ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄᬫᭂᬮᬄ᭞ᬘ᭄ᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬭᬶᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬦᬶᬧ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬭᬢᬸᬓᬾᬃᬢ᭄ᬣᬶᬬᬂ᭞᭠ᬳᬧᬂᬦᬯᬂᬘ᭄ᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄‌ᬦᬫᬸᬳᬬᬸ᭟ᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬯᬳᬸᬫᬶᬭᬕᬶᬗᬓᬸᬲᬾᬤ᭞ᬫᬗᭂᬮᬶᬂᬫ