Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭐20B]
᭑᭙
᭞ᬩᬋᬂᬦᬾᬳᬶᬩᬧᬤᬫᬸᬂ᭞ᬫᬳᬢᬹᬃᬦᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬶᬢ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬬᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬱᬧᬗᬸᬤᬸᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭟ᬫᬗ᭄ᬥᭂᬓᬾᬲᬓᬶᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬧ᭄ᬭᬪᬸᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ
᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬧᬶᬯᬮ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄‌ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬤᬄᬩᭂᬮᬶᬚᬦᬶ᭠ᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬫᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬚᬸᬭᬸᬩᬸᬭᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬮᬲᬾᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭄ᬬ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬫᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬳᬶᬧ᭠ᬢᬶᬄᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬫᬗᬸᬂᬲᬶᬓᭂᬢᬫᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬧᬘᬂᬫ
ᬢᬦᬶᬂ᭞ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬫᬗ᭄ᬥᭂᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬸᬳᬾᬫᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᭂᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄‌ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬳᬶᬫᬮᬸ᭞ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬦᬾᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬩᬧᬫᬳᬶᬢ᭄ᬓᬵ᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭠
[᭒᭑21A]
ᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶ᭞ᬧᬘᬂᬗ᭄ᬭᬸᬧᬓ᭄ᬘᬶᬮᬶᬦᬬ᭞ᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬩᬗᬸᬶᬗᬯᬦᬾᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬡ᭄ᬥᬦ᭄ᬱᭂᬓᬃ᭠ᬓ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬜᬳᬶᬳᬧᬂᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬡ᭄ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬦᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬ
ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬦᬧᬶᬳᬶᬯᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬤᬾᬯ᭟ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬫᬜᭂᬲᭂ᭠ᬤᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬭᬸᬫ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᬧᬶᬓᬾᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬲᬳᬸᬢ᭄‌ᬡᬂ
ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬤᬜᬳᬶᬮ᭄ᬬᬸᬦᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬧᬫᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬫᬮᬶᬄᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬚᭂᬓᬸᬤᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬭᬶᬫᬢᭂᬮᬄ᭞ᬫᬲᬶᬲᬶᬕ᭄ᬫᬵᬫ᭄ᬩᬸᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬩᬺᬲᬶᬄᬳᬶᬤ᭞ᬧᬢᬶᬄᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬦᬄᬓᬸᬤᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄ᬜᬳᬶ᭞ᬦᬶᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬫᭂᬲᬳᬸᬢ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬧᬸ