Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒22B]
᭒᭑
ᬫᭂᬓᬸᬮ᭄ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬳᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳ᭄ᬮᬲ᭄ᬱᬦ᭄‌ᬭᬢᬸᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬬᬓᬭᬶᬩᬭᬓ᭄᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬗᬡ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬦᬂᬩᬶᬩᬶᬲᬸᬳᬸᬤ᭄‌ᬦᬗᬶ
ᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬬᭀᬕ᭄ᬬ᭞ᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬳᬦᬓ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓ᭄ᬭᭀᬤᬫᬜ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬮᭀᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬚᭂᬓᬸᬤᬧᬲᬸ᭞ᬓᬾᬦᬾᬲᬸᬩᭂᬢᬤᬸᬄ᭞ᬫᬾᬄᬲᬸ
ᬭᬸᬧ᭄ᬪᬝᬵᬭᬭᬯᬶ᭞ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬫᬮᬶᬄᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᬸᬫᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭠ᬮᬶᬄᬚᬩᭀᬲ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬭᬶᬫᬲᬸᬲ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬲᬢᬦ᭄᭞ᬩᭂᬤᬓ᭄ᬧᬶ
ᬲᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬄᬫᭂᬦᬕᬶᬄᬫᬲᬸᬲᬸ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬤ᭟᭜᭟ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬳᬶᬤᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬸᬢᬺ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬶᬤᬬᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬚᬦᬶᬩ᭄ᬬᬂᬫᭂᬧᬫᬶᬢ᭄ᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸ᭠
[᭒᭓23A]
ᬲ᭄᭞ᬓᬭᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬗᭂᬭᬕ᭞ᬳᬤᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬤᬶᬦᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬕᬂᬬᬸᬱᬵ᭟ᬘᭂᬦᬶᬂᬦᬸᬢᬸ᭠ᬕᬂᬗᬯᬸᬮ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬦᬾᬦᬾᬚᬦᬶᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬤᬾᬯᬤᬶᬦᬶᬫᬫᬋᬓᬦ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬘᭂᬦᬶᬂ
ᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬫᬲᬸᬲᬸᬤᬾᬯᬯᬋᬕᬂ᭞ᬤᬶᬚᭂᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬲᬸᬲᬸᬫᬦᬶᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭟ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬩᭂᬮᬲ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬦᬸᬢᬸᬕᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬗᬂᬤᭀᬂᬲᬓᬶᬂᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᭂᬮᬲ᭄‌ᬦᬶᬂᬕᬮᬶᬦ᭄ᬳᬶ᭠
ᬭᬢᬸ᭞ᬓᬾᬢᭀᬘᭂᬦᬶᬂᬳᭂᬤᬳᭂᬗ᭄ᬱᬧ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬦᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭟ᬗᭂᬮᬶᬂᬬᬫᬋᬲᬵᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬳᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬮᬮᬶᬲ᭄ᬲᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬮᬸᬗ᭞ᬗᬾ
ᬦᬓᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬫᬩᬸᬭᬸ᭞ᬢᭀᬂᬳᬾᬮᬶᬂᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬳᭀᬓ᭞ᬳᭂᬦᬸᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬧᬘᬂᬲᬾᬤ᭄ᬥ᭟ᬭᬶᬂᬤᬶᬚᬳᬶᬭᬢᬸᬫᬕ᭄ᬦᬄ᭞ᬢᬸᬮᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬘᬶᬗᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬲᬂ᭠