Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/66

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭕ 65B]
᭖᭕
ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬫᬤᬵᬦᬤᬵᬦᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬤᬳᬢ᭄ᬫᬫᬵᬢᬹᬢᬂ᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬓᬧᬹᬚᬶ᭟᭓᭔᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬶ
ᬲᬶᬓᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾᬧᬘᬂᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᭂᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬚᬵᬢᬶᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬳᬤᬸᬂᬢᬸᬃᬫᬦᬶᬂᬫᬲᬳᬶᬂ᭞ᬦᬾᬅᬢᬢᬗᬸᬢ᭄ᬲᬳᬬᬂ᭞ᬦᭂᬫᬸᬭᬳᬬᬸᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭟᭓᭕᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬮᬾ
ᬤᬂᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬭᬲᬬᬂ᭞ᬢᬸᬃᬫ᭄ᬭᬲᬮᬾᬤᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬓᬮᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬜᬶᬥᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭓᭖᭞ᬳᬶ
ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬶᬳᬮᬗᬶᬦ᭄ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬓᬘᬤ᭄ᬘᬤᬶᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬤᭂᬕᬵ᭠ᬕ᭄ᬫᬮᬶᬄᬘᭀᬭᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬫᬸᬚᬶ᭞ᬲᬵᬳᬲᬋᬂᬫᬫᬵᬢᬹᬢᬂ᭞ᬳᬦᬓᬾ᭠

[᭖᭖ 66A]
ᬗᬭᬯᭀᬲᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭓᭗᭞ᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄‌ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬲᬦᬾ
ᬘᭀᬭᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬯᬲ᭄ᬧᬤᬬᬂ᭞ᬧᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭓᭘᭞ᬲᬦᬾᬲᬶᬥᬗᬯᬾᬮᬦ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬚᬵᬢᬶᬫᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬩᬯᭀ᭠
ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧᬰ᭄ᬭᬬᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬫᬓᬾᬮᬶᬂ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬓᬮᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓᬵ᭞ᬮᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬳᬤᬸᬂᬫᬢᬫ᭄ᬧᬶᬄ᭟᭓᭙᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬘᭀᬭᬄᬢᬸᬮ᭄ᬬᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬗ
ᬯᬾᬲᭂᬤᬶᬄᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬦᬾᬮᭀᬪ᭞ᬢᬍᬃᬲᬦᬾᬓᬾᬳᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬲᬦᬾᬗᬸᬢᬂᬗᬸᬢᬂ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬲᬦᬾᬜᬗᬸᬢ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞