Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/67

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭖ 66B
᭖᭖
᭚᭜᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭚ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭟᭑᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬤᬲᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬥ᭞ᬦ᭄ᬮᬢᬭᬂᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬲᬦᬾᬗᬋᬕᭂᬤᬶᬦ᭄ᬲᭀᬮᬄ᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬩᬘ
ᬓᬦ᭄ᬜᬵᬲᬫᬶ᭞ᬢᬸᬃᬲᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬲᬃᬯᬍ᭠ᬢᬸᬄ᭞ᬓᬝᬵᬄᬇᬧᬸᬦ᭄ᬢᬍᬃᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬜᬦ᭄ᬤᬸᬂᬢᬗᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᭂᬢᬸᬮᬘᬸᬃ
᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᭂᬓᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬕ᭟᭒᭞ᬫᬸᬯᬄᬧᬭᬸᬭᬸᬗᬦᬾᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬲᬢᬢᬜᭂᬭᭀᬤ᭄ᬦᬸᬯᬸᬦᬂ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬓᬯᬄᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄ
ᬦᬾᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬘᭀᬭᬄᬫᬶᬯᬄᬭᬳᬬᬸ᭞ᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬢᭂᬭᬂᬕᬮᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬫᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬲᬭᬢᬂᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬲᬯᬶ

[᭖᭗ 67A]
ᬢ᭄ᬭᬵ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭟᭜᭟ᬤᬸᬓ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬦᭂᬤᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦᬵ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬶᬕ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬧᬓ᭄ᬱᬵᬏᬓᬤᬰᬶ᭞ᬩᬤ᭄ᬭᬯᬵᬥᬫᬵᬲ᭞ᬰᬓᬯᬃᬱᬦᬶᬂᬭᬵᬢ᭄
᭞᭑᭙᭑᭕᭟ ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬳᬸᬦ᭄ᬫᬲᬾᬳᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭑᭔᭞ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬳᬕᬸᬲ᭄ᬢᬸᬲ᭄᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄᭞᭑᭙᭙᭓᭟ ᭟ᬚᬮᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬕᬂ᭞᭔᭞ᬦᬵᬕᬭ᭟ ᭟
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦᬾᬜᬸᬭᬢ᭄ᬫᬯᬱ᭄ᬝᬵᬳᬶᬫᬥᬾᬧᬲᭂᬓ᭄‌ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬧᬗᬫ᭄ᬧᬹᬭᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬝᬵᬄᬳᬶᬯᬂ᭞ᬲᬭᬸᬫᬶᬯᬄᬓᬢᬸᬦᬬᬦ᭄ᬫᬓᬲᬫᬶ᭟ᬫᬸᬕᬶᬮᬾᬤᬂ
ᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂ᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭟