Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/65

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭔ 64B]
᭖᭔
ᬢᬦ᭄ᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬗᬃᬥᬶᬓᬭᬳᬬ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬫᬃᬕᬶᬦᬸᬚᬸᬲ᭄ᬯᬃᬕᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬫᬢᬶ᭟᭒᭗᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬥᬲᬃᬳ
ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬗᬸᬓᬸᬃ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬦᬾᬫᬓᬾᬮᬶᬂ᭞ᬦᬧᬶᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄ᬲᭀᬮᬳᬂ᭞ᬚᬵᬢᬶ᭠ᬫᬦᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬤᬸᬮᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬧᬧᭀᬮᭀᬲᬦ᭄᭞ᬫᬭᬕᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬚᬵᬢᬶ᭟᭒᭘
᭞ᬇᬧᬸᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬜᬸᬭᬸᬂ᭞ᬗᬃᬥᬶᬲᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬫᬦᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬇᬧᬸᬦ᭄ᬫᬶᬳᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬧᬘᬂᬗᬃᬥᬶᬘᭀᬭᬄ᭞ᬭᬶᬂᬦᬸᬚᬸ
ᬫᬦᬳᬾᬧᬮᬶᬂ᭟᭒᭙᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬓᬾᬮᬶᬂᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬗᬃᬥᬶᬓᬭᬳᬬ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬮᬦᬫᬢᬸᬚᬸᬳᬶᬦ᭄ᬫᬃᬕᬶ᭞ᬦᬾᬦᬸᬚᬸᬚᬕᬢ᭄ᬓᬤᬶ᭠

[᭖᭕ 65A]
ᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬫᬵᬢᬶ᭟᭓᭐᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞᭠ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬲᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬓᬮᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬧᬓᬾᬯᬸᬄᬤᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬳᬶ
ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬫᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬚᬳᬶᬮ᭄᭟᭓᭑᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬪᬕ᭄ᬬᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬾᬕᬃᬫᬤᬸᬤᬸᬶᬮᬸᬭᬦ᭄ᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬲᬸᬓᬵ᭞ᬲᬫᬶᬧ
ᬫᬸᬧᬸᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶ᭟᭓᭒᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬭᬸᬲ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞ᬭᬯᭀᬲᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬮᬦ
ᬓᬘᬤ᭄ᬘᬤ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬦᬾᬫᬶᬳᬮᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᬓᬾᬜᭂᬮᬾᬓ᭄ᬜᭂᬮᬾᬓᬂ᭞ᬫᬾᬃᬩᬾᬭᬂᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭟᭓᭓᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬍᬃᬲᬋᬂᬜᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬳᬦᬓᬾᬗᬭᬯᭀᬲᬂ