Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/64

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭓ 63B]
᭖᭓
᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬦᬾᬗᬢᬹᬢ᭄᭞ᬓᬮᬲᬸᬓᬫᬶᬯᬄᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬥᬲᬃ᭞ᬫᬓᬯᬶᬧ᭄ᬦᬵᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬓᬬᬹᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄ᬢᬸᬃᬳᭂᬮᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬾᬗᬳᬶᬧᬸ
ᬦ᭄ᬫᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭒᭐᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬜᬵᬓᬩᬾᬃᬩᬾᬭᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᭂᬥᭂᬂᬥᬾᬯᬾᬓᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞᭠
ᬓᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬲᭂᬓᭂᬧ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭟᭒᭑᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬮᬬᬸ᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬓᬮᬢᭂᬧᬾᬦ᭄ᬧᬜᭂᬗ᭄ᬓᬮ᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬥᬾᬯᬾ
ᬓᬾᬦᬾᬓᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦ᭄᭞ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬜᬭᬸᬯᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭒᭒᭞ᬭᬶᬓᬮᬧᬘᬂᬫᬫᬸᬭᬸᬕ᭄᭞ᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄ᬲᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᬶᬯᬄᬫᭀᬩᬩ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃ

[᭖᭔ 64A]
ᬲᭀᬮᬳᬾᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕᬂ᭞ᬗᬸᬭᬸᬗᬂᬗᬃᬥᬶᬦᬾᬲᬮᬶᬢ᭄᭟᭒᭓᭞ᬓᬮᬫᬲᭀᬮᬄᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬤᬵᬦᬲᬶᬥᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂ
ᬓᬓᬾᬯᭂᬳᬦ᭄᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬍᬃᬫᬸᬭᬸᬓᬶᬦ᭄ᬳᬕᬫ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬗᬯᬾᬍᬕᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭒᭔᭞ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬳᬤᬸᬂ᭞ᬲᬵᬳᬮᬾᬤᬂᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬗᬗᭂᬢ᭄ᬳᬶ
ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬫᬵᬢᬹᬢᬵᬂᬢᬸᬃᬫᬦᬶᬂᬗᬗ᭄ᬲᭀᬓᬂᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬭᬂᬧᬭᬶᬲᭀᬮᬄ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬓᬃᬥᬶᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭒᭕᭞ᬧ᭄ᬭᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬳᭀᬮᬲ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬗᬚᬄᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬲᬶᬗᬶᬤ᭄
᭞ᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬭᬕᬭᬳᬰ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬧᭂᬘᬓ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬓᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬧᬗᬸᬤᬶᬗᬾᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬧᬗᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭒᭖᭞ᬮᬾᬤᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬢ