Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬤᭀᬲ᭄ᬓᬡ᭄ᬝᬶᬦᬾᬭᬳᬬᬸ᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᬸᬦᬲᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬗᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬳᬲᬶᬄ᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬸᬦᬲᬶᬦ᭄ᬢᬢᬶᬗᬦ᭄᭟᭑᭓᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬧᬵ᭠
ᬢᬹᬢ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬫᬶᬘᬬᬂᬧᬯᬭᬄ᭞ᬧᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬮᬦ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬗᬸᬤᭂᬧᬂᬓᬮᭀᬪᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬲᬳᬵᬫ᭄ᬪᬰ᭄ᬫᬶ᭞ᬧᬧᭂᬢᭂᬂᬮᬦ᭄‌ᬩᬩᬺᬕᭂᬤᭂᬕᬦ᭄᭟᭑᭔
᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬍᬃᬳᬶᬧᬗᬬᬄ᭞ᬲᬦᬾᬫᬬᬄᬳᬬᬄᬘᬳᬶ᭞ᬦᬸᬮᬸᬂᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬧᬓᬃᬬᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬲᬂᬧᬭᬧᬢᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬲᬦᬾᬳᭀᬮᬲ᭄᭞ᬫᬇ
ᬘᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭟᭑᭕᭞ᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬓᬝᬵᬄᬜ᭞ᬦᬾᬗᬶᬢᭂᬃᬭᬵᬳᬶᬦᬵᬯᭂᬗᬶ᭞ᬫᬭᬹᬧᬵᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬧᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬤ᭠

[᭔ 4A]
ᬕᬶᬡᬤ
ᬕ᭄‌ᬕ᭄ᬭᬸᬤᬸᬕ᭄᭞ᬫᬇᬲᬶᬥᬵᬦᭂᬫᬸᬪᬕ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬓᬹᬮᬢᬶ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭟᭑᭖᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬓ᭄ᬭᬡᬲᬭᬢᬂ᭞ᬧᬧᬸᬘᬸᬓᬂᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳ
ᬦ᭄ᬲᬂᬕ᭄ᬭᬳᬲ᭄ᬢ᭞ᬦᬾᬚᬕᬗᬃᬥᬶᬭᬳᬬᬸ᭞ᬗᬬᬄᬤᬤᭀᬲ᭄‌ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬓᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬚᬕᬢᬾᬲᬦᬾᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭟᭑᭗᭞ᬪᬝᬵᬭᬩᬸᬤ᭄ᬥᬵᬧᬯᬶᬓ᭠
ᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬤᬫᬶᬢᭂᬓᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬢ᭄ᬭᬸᬡᬵᬢᭂᬋᬄᬲᬶᬕᬮ᭞ᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬯᬶ᭠ᬦᬬᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬯᬭᬯᬭᬄᬫᬳᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬗᬶᬮᬶᬲ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢ
᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬤ᭚᭑᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬂᬢᬺᬄᬲᬶᬕᬮ᭟᭑᭞ᬫᬃᬕᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬓᬵᬮᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬢ᭄ᬬᬫᬸᬦᬶ᭞ᬳᬶᬤᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬧᬦ᭄᭞ᬭᬶᬗ᭄ᬳᬮ