Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬫᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬧᬮᬶᬄᬳᬦᬾᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬦᬶᬓᬲᬦᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄᬤᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵᬓᬢᬸᬚᬸ᭞ᬲᬂᬫᬧᬶᬓᬸᬋᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬭᬶ᭞ᬓᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬩᬦ᭄
ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭗᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬗᬯᬾᬲᭂᬭᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬦᬸᬚᬄᬤᬸᬮᬸᬄ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᭀᬮᬄᬲᬂ
ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡᬵ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬵᬫᬶᬮᬶᬄ᭞ᬫᬃᬕᬶᬲᬦᬾᬫᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭄᭟᭘᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬩᭀᬬᬧᬤᬶᬤᬷᬗᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬭᬢᬂ᭞ᬢ᭠
ᬦ᭄ᬫᬲᭀᬮᬄᬗᬦ᭄ᬤᬂᬗᬜ᭄ᬚᬸᬄ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬤᬲᬃᬯᬶᬦᬵᬬ᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬶᬥᬗᬯᬾᬮᬾᬤᬂ᭟᭙᭞ᬲᬢᬢᬫᬧᬕᬸᬩᬸᬕᬦ᭄᭞ᬲᬧᬜ᭄ᬚᬂᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬭᬶᬂ

[᭓ 3A]
ᬲᬲᬫᬵᬦᬾᬓᬝᬵᬄ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬳᬚᬶᬮᬦ᭄ᬳᬶᬩᬸ᭞ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬭᬸᬧᬓᬵᬧᭂᬘᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬜᬗ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬭᬭᬾᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬩᬚᬂ᭟᭑᭐᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬕᬸᬭᬸᬲᬓᭀᬮᬳᬵ
ᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬾᬤᬂᬗᬚᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬩᭂᬮᬲᬂ᭞ᬭᬾᬄ᭠ᬤᬦᬾᬗᬶᬘᬾᬦ᭄ᬓᬯᭂᬭᬸᬄ᭞ᬩᭂᬓᭂᬮ᭄ᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬮᬭᬦ᭄᭞ᬫᬗᬸᬮᬢᬶ᭞ᬧᬗᬸᬧᬚᬶᬯ
ᬯᭂᬓᬲᬦ᭄᭟᭑᭑᭞ᬢᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄‌ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄᭞ᬫᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬓᬶ᭠ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬗᬾᬢᬗᬶᬦ᭄ᬲᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭞ᬗᬸᬧᬬᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬵᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬓᬲᬶᬥᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬓᬶ
ᬭᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬶᬥᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬓᬲᬸᬪᬵᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭑᭒᭞ᬭᬶᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬫᬓᬝᬵᬄ᭞ᬓᬤᬂᬩ᭄ᬭᬬᬵᬦᬾᬧᬶᬢᬸᬯᬶ᭞ᬚᬵᬢᬶᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬦᭀᬭᬧᬲᬄ᭞ᬤ