Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]

ᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬶᬂᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᭂᬥᬸᬄ᭞ᬓᬲᬸᬩ᭄ᬍᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬭᬢᬧ᭞ᬗᬬᬸᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓ᭄ᬓᬹᬝᬵᬭᬚᬕᬺᬳ᭟᭒᭞ᬭᬶᬂᬲᭂᬥᭂᬂᬳᬶᬤᬫᬫᬃᬕ᭞ᬢᭂᬥᬸᬦ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬓᬦᬵᬕᬭᬶ᭞ᬜᬭᬢᬂᬗᬭᬸ
ᬭᬸᬄᬥᬵᬦ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬡᬩᬚᬂ᭞ᬢᭂᬗᬄᬫᬃᬕᬶ᭞ᬢᭂᬋᬄᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬓᭀᬘᬧ᭄᭟᭓᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬚᬸᬫᭂ᭟
ᬍᬕ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬳᬵᬢᬗᬦ᭄ᬫᬘᬓᬸᬧᬦ᭄᭞ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬶᬳᬶᬍᬳᬦ᭄ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬵᬋᬧ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬓᬚ᭞ᬓᬯᬸᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄‌ᬮᬦ᭄ᬦᬸᬯᬸᬦᬂ᭟᭔᭞ᬧᬯᬶ
ᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬥ᭞ᬭᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬲᬂᬲᭂᬥᭂᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬸᬮᬫᬵᬦᬹᬢ᭄‌ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵ᭠ᬓᬸᬦᬵ᭞ᬯᬭᬶᬲᬦ᭄ᬧᬭᬮᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬫᬗ᭄ᬕᭂᬳᬂ᭞ᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬳ

[᭕ 5A]
ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬢᭂᬍᬓ᭄ᬫᬕᬫ᭟᭕᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬵᬧᬶᬲᬭᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂᬢᭂᬍᬓ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬉᬤᬸᬄᬤᬾᬯ
ᬲᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬗᭀᬩ᭄ᬩᬧᬫᭂᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭞ᬲᭀᬮᬄᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬧᬫᬶᬦᬩ᭄ᬓᬲᬭᬢᬂ᭟᭖᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬲᭂᬫᭂᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬭᬚᬕᬺᬳᬵᬲ᭄ᬯ
ᬦᬵᬕᬭᬶ᭞ᬲᬳᬵᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᭀᬮᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬯᬳᬸ᭞ᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬫᬵᬢᬹᬃᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬜᬸᬜᬸᬃᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬓᬲᭀᬃᬫᬗᬓ᭄ᬱᬫ᭟
᭗᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬗᬢᬧ᭞ᬲᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬹᬃᬡᬰᬸᬘᬶ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬓᬾᬲᭀᬮᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬶᬦᬩ᭄ᬢᬯᬄᬓᬧᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ