Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/38

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭗ 37B]
᭓᭗
᭞ᬫᬲᬵᬤᬦᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᭂᬭᬶᬂᬓᬓᬤᭀᬳᬂ᭞ᬫᬮᬶᬳᬓᬧᭂᬢᭂᬕᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬩᬸᬯᬢ᭄᭞ᬧᬓᭀᬮᬶᬳᬾᬳᬢᬦ᭄ᬲᬢᬦ᭄ᬥᬶᬂ᭟᭒᭗᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥ
ᬦᬾᬢᬍᬃᬗᬮᬶᬧᬸᬢ᭄᭞ᬗᬯᬾᬧ᭄ᬭᬓᭀᬱᬵᬫᬫᬳᬶᬤ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬯᬾᬩᬵᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬚᬜ᭄ᬚᬶᬚᬜ᭄ᬚᬶᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬚᭂᬗᬳᬾᬗᭂᬡ᭄ᬥᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬮᬕᬦ᭄ᬥᬂᬩᭀ
ᬬᬗᬶᬫᬸᬤ᭄᭟᭒᭘᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᭀᬕᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬧᬸᬢ᭄᭞ᬗᬯᬾᬳᬶᬮᬶᬤ᭄ᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂᬮᬓ᭄ᬱᬡᬵᬘᭀᬭᬄ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬲᬦᬾᬫᬓᬾᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬚᬕᬢᬾᬫᬕ
ᬤᬩᬦ᭄᭞ᬳᬶᬯᬂᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬢᬦ᭄ᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭟᭒᭙᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬲᭀᬮᬄᬢᬦ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬫᬵᬢᬶᬫᬢᬶᬲᬵᬳᬲ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬩᭀᬬᬫᬗᬸᬦᬶ

[᭓᭘ 38A]
ᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬦᬾᬦᬸᬚᬸᬓᬦ᭄ᬭᬓᬦ᭄᭞ᬘᭂᬡ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄᬮᬦ᭄ᬓᬲ᭄ᬬᬲᬶᬄ᭟᭓᭐᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬮᬚᬸ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓᬂᬫᬾᬕᬮ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬫᬢᭂᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬦ᭄ᬢᬸᬯᬭᬕᭂᬮᬄ᭞ᬢᬦ᭄
ᬢᬢᬲ᭄ᬭᬶᬂᬢᬢ᭄ᬯᬚᬢᬶ᭞ᬫᬾᬕᬮᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬮᬭᬦ᭄᭞ᬧᬓᬶᬭᬂᬓᬶᬭᬂᬫᬳᬸ᭠ᬭᬶᬧ᭄᭟᭓᭑᭞ᬚᬕᬗᬯᬾᬢᬦ᭄ᬓᬕᬸᬕᬸ᭞ᬲᭀᬮᬄᬗᬯᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᭂᬮᭀ
ᬕ᭄ᬫᬶᬯᬄᬫᭀᬩᬩ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬢᬍᬃᬗᬯᬾᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬫᬲᭀᬮᬄᬲᬲᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬵᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭟᭓᭒᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬗᬃᬥᬶᬘᭂᬡ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄ᭞ᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬸᬫᬭᬶ
ᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬤᬕᬶᬂᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬭᬾᬄᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬲᬦᬾᬫᬳᬶᬤ᭄᭞ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬗᬃᬥᬶᬧᬭ᭞ᬗᬤᬸᬓ᭄ᬳᬤᬸᬓ᭄ᬲᬂᬫᬗᬸᬶᬭᬩᬶ᭟᭓᭓᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬦᬾᬗᬯᬾᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞