Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/37

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭖ 36B]
᭓᭖
ᬲᬍᬕᬫᬶᬓᭀᬮᬶᬳᬂ᭞ᬗᬸᬮᬄᬳᬾᬮᬳᬾᬧᬤᬶᬤᬷ᭞ᬦᬾᬧᭀᬘᭀᬮ᭄ᬩᬓ᭠ᬢ᭄ᬓᬤᭀᬯᬂ᭞ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬢᬦ᭄ᬓᬸᬫᬭᬶᬲᬶᬦ᭄᭟᭒᭐᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬜᬭᬢᬂ
ᬍᬕᬧᬤᬶᬤᬷ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬯᬶᬭᭀᬱᬵᬫ᭄ᬮᬕᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬧᬭᬵᬥᬭᬵᬫᬭᭀᬓᬲᬶᬄ᭞ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂᬧᬚᭂᬗᬄᬚᭂᬗᬄ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄᬳᬢᬶ᭟᭒᭑᭞ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬼᬕᬦᬾ
ᬦᬸᬤᬸᬢ᭄᭞ᬗᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬦᬾᬧᬤᬶᬤᬷ᭞ᬘᭀᬭᬳᬾᬫᬫᬮᬶᬂᬗᭂᬡ᭄ᬥᬲ᭄᭞ᬯᬶᬭᭀᬱᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶ᭞ᬗᭂᬮᭀᬂᬚᬜ᭄ᬚᬶᬢᬸᬭᬶᬂᬫᭀᬩᬩ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶᬭᬸᬲᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬭᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ
᭟᭒᭒᭞ᬩ᭄ᬭᬕᭂᬤᭂᬕᬦ᭄ᬢᬍᬃᬦᬸᬤᬸᬢ᭄᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬘᭀᬭᬳᬾᬫᬼᬚᬶᬢ᭄᭞᭠ᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬲᬢᬢᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬾᬫᬦᬶᬸᬤ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬫᭀᬩᬩᬶᬦ᭄‌ᬢᬶ

[᭓᭗ 37A]
ᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬲᭂᬭᬶᬂᬭᬸᬲᬶᬢ᭄᭟᭒᭓᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬘᭀᬭᬄᬫᬓᭂᬜᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶᬗᬸᬭᬶᬂᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬮᬶᬳ
ᬢᬾᬫᬸᬭᬶᬭᬓ᭄ᬦᭂᬮᬶᬓ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬦᬾᬓᬩᬵᬗᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦᬾᬢᬸᬃᬤᬳᬲ᭄ᬤᬶᬳᬶᬲ᭄᭟᭒᭔᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬫᬵᬤᭂᬫᬂᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾᬗᬧᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬯᬾ
ᬩᬵᬦ᭄ᬦᬳᬦᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬫᬫᬵᬢᬶᬯᬢᭂᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬷ᭞ᬫᬮᬭᬧᬦ᭄‌ᬩᬺᬕᭂᬥᭂᬕᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬢᭂᬕᬮᬾᬓᬭᭀᬲ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄᭟᭒᭕᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬫᬾᬕ᭠
ᬮ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᭂᬭᬶᬂᬓᬦᬶᬱ᭄ᬝᬬᬂ᭞ᬲᬳᬓᬚᭂᬗᬄᬚᭂᬗᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬯᬍᬲᬂ᭞ᬗᬮᬮᬸᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬮᬶᬗᬶᬦ᭄᭟᭒᭖᭞ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬦᬾᬩᭀᬩᬩ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ