Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘ 38B]
᭓᭘
ᬲᭀᬮᬳᬾᬘᭀᬭᬄᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬢᬓᬸᬢᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬮᬭᬧᬦ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬚᬕᬓᬓᬲᭀᬭᬂ᭞ᬢᬓᬸᬢᬾᬢᬦ᭄ᬫᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄ᭟᭓᭔᭞ᬓᬮᬶᬧᬸᬢ᭄ᬩ
ᬵᬦ᭄ᬭᬱᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬓᬲᬗ᭄ᬓᬮᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬲᬦᬾᬕᬮᬓ᭄᭞ᬉᬣᬯᬶᬫᬉᬧᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬭᬶᬳᬶᬦᬶᬦ᭄ᬧᬥᭂᬫᬂ᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬗᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬓᬶᬢ᭄᭟
᭟᭓᭕᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬫᬫᬮᬶᬂᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢᬾᬢᬍᬃᬦᬲᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬧᬘᬂᬫᬓᭂᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬳᬚᭂᬭᬶᬄᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬫᬓ᭄ᬭ
ᬡᬲᬢ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭟᭓᭖᭞ᬫᬵᬯᬶᬦᬦ᭄ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄ᬤᬸᬤᬹ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬩᬶᬩᬶᬢ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬚᬕᬓᬲᬮᬳᬂ᭞ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬢᬦ᭄ᬫᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬢ

[᭓᭙ 39A]
ᬦ᭄ᬫᬋᬩᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬩᬮᬶᬜᭀᬓᬶᬦ᭄᭟᭓᭗᭞ᬭᬾᬄᬓᬤᬸᬤᬸᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬲᭀᬮᬳᬾᬭᬸᬲᬶᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬮᬶᬬᬦᬦ᭄᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄
ᬚᬕᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬗᬭᬸᬭᬸᬄᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬬᬳᬦᬦ᭄᭞ᬧᭀᬘᭀᬮ᭄ᬢᬸᬯᬭᬫᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄ᭟᭓᭘᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬓ᭄ᬭᬡᬧᬵᬢᬸᬢ᭄᭞ᬲᬭᬢ᭄ᬤᭀᬳᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬗ
ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬲᬓᬦᬶᬂᬳᬯᬓ᭄᭞ᬯᬶᬭᭀᬱᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾᬗᬧᬶ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬗᬯᬾᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬳᬢᬓᬸᬢᬾᬗᬶᬮᬶ᭟᭓᭙᭞ᬭᬾᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬦᬾᬦᬸᬤᬸᬢ᭄᭞ᬲᭀ
ᬮᬄᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬧᬹᬚᬶ᭞ᬓᬤᬶᬫᬫᬮᬶᬂᬫᬫᬾᬕᬮ᭄᭞ᬢᬸᬃᬕᭂᬫᭂᬲ᭄ᬫᬫᬵᬢᬶᬫᬵᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᭀᬮᬄᬧᬭᬵᬥᬭ᭞ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬩᭀᬩᬩ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭟᭔᭐᭞