Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭒ 32B]
᭓᭒
ᬘᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄᭞ᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂᬕᭂᬫᭂᬲ᭄ᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭟᭔᭓᭞ᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬮᬦᬵᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬧᬶᬮᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬸᬭᬶᬂᬲᬦᬾᬲᬶᬕᬸᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬯᬍᬲ᭄
ᬲᬦᬾᬘᭀᬭᬄ᭞ᬲᬦᬾᬜᬤ᭄ᬘᬤ᭄‌ᬳᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬭᬾᬄᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂ᭞ᬓᬢᭂᬮᬶᬗᬵᬂᬢᬸᬃᬓᬚᬳᬶᬦ᭄᭟᭔᭔᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬫᬗᬸᬭᬸᬓᬂ᭞ᬢᬵ
ᬢ᭄ᬯᬚᬵᬢᬶᬫᬵᬦᬸᬢ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬦᬾᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬸᬦᬶᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬥᬦᬗᬄᬕᬮᬂ᭞ᬫᬫᬸᬘᭂᬳᬂᬧᬧᭂᬢᭂᬂᬳᬦᬾᬗᬮᬶᬧᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾᬧᬘᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬮ
ᬭᬦ᭄᭞ᬦᬸᬚᬸᬲᬸᬪᬵᬕ᭄ᬬᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭔᭕᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬗᬸᬢ᭄ᬲᬳᬬᬂ᭞ᬫᬶᬢᭂᬭᬗᬶᬦ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬘᭂᬤᬂᬢᬸᬭᬶᬂᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬗᬸᬦᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸ᭠

[᭓᭓ 33A]
ᬦ᭄ᬲᬫᬃᬫᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬦᬾᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬲᬗ᭄ᬰᬬᬫᬦᬳᬾᬢᭂᬭᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬤᬵᬦᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬜᭂᬫ᭄ᬧᬹᬃᬡᬬᬂ᭞ᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭟᭔᭖᭞ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬮᬤ᭄ᬳᬶᬤᬗᬚᬳᬂ
᭞ᬫᬢᬸᬚᬸᬳᬶᬦ᭄‌ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬦᬾᬧᬘᬂᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬓᬤᬸᬮᬸᬄ᭞ᬫᬫᬃᬕᬶᬓᬚᬕᬢ᭄ᬲ᭄ᬯᬃᬕᬦ᭄᭞ᬫᬦᬶᬧᬸᬯᬦ᭄‌ᬭᬶᬓᬵᬮᬧᬥᭂᬫᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬤ
ᬤᭀᬲ᭄ᬳᬸᬫ᭄ᬧᬲᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬢᬦ᭄ᬓᬲᬲᬃᬧᬮᬶᬂ᭟᭔᭗᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬘᬭᬦᬾᬓᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓᬚᬮᬭᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬧᬭᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬜᬶᬦᬳᬂᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬳᬾᬭᬶᬂᬧ
ᬭᬰᬶᬱ᭄ᬬᬵ᭞ᬫᬲᬵᬤᬦᬵᬗᬫ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬲᭀᬮᬄᬜᬍᬢᬸᬄ᭞ᬗᬲᭀᬓᬂᬫᬲᭀᬮᬄᬫᭂᬮᬄ᭞ᬫᬦᬄᬮᬦᬺᬯᭀᬲ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭟᭔᭙᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮ᭠