Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/32

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭑ 31B]
᭓᭑
ᬯᬸᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬫᬗ᭄ᬮᬮᬦᬵ᭞ᬲᬳᬵᬮᬾᬤᬂᬗᬢᬹᬭᬂᬧᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬓᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬧᬓᭀᬍᬫᬦ᭄᭞ᬧᬶᬲᬭᬢ᭄ᬮᬶᬬᬦᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭟᭓᭘᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬢᬍᬃᬫᬗᬢᬸᬭᬂ
ᬬᬰᬍᬯᬶᬄᬤᬵᬦᬧᬸᬦ᭄ᬬᬫᬶᬦᬓᬵᬤᬶ᭞ᬦᬾᬓᬲᬶᬥ᭄ᬥᬦ᭄ᬗᬯᬾᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬲᬳᬵᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬳᬬᬄ᭞ᬓᬵᬮᬭᬸᬲᬓ᭄ᬕᭂᬭᬶᬬᬵᬲᬢᬾᬤᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬢᬫ᭄ᬩᬵᬓᬮᬲᬸᬗ᭄ᬓᬦ᭄
᭞ᬢᬸᬯᬶᬧᬶᬲᬭᬢ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭓᭙᭞ᬮᬮᬶᬫᬘᬭᬦᬾᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬸᬃᬫᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬤᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬾᬲᬢ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬸᬳᬸᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕ
ᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬫᬚᬮᬭᬦ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬦᬄᬳᬲᬶᬄᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭ᭠ᬯᭀᬲ᭄ᬢᬢᬸᬯ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬢᬹᬃᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭟᭔᭐᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭀᬮᬄᬦᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬭᬕ

[᭓᭒ 32A]
᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬤᬲᬃᬫᬦᬳᬾᬳᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬓᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬲᬸᬓᬫᬦᭂᬭᬶᬫ᭞ᬢᬸᬃᬗᬢᬸᬭᬂᬦᬾᬗᬯᬾᬮᬾᬤᬂᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬓᬲᬭ
ᬢᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬲᬂᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭔᭑᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬲᬦᬾᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬜᬶᬦᬳᬂᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬗᬭᬓ᭄ᬱᬲ
ᬳᬵᬫᬶᬳᬭ᭞ᬢᬸᬃᬫᬶᬳᬮᬂᬬᬦ᭄ᬧᬤᬾᬫᬲᭀᬮᬄᬍᬢᬸᬄ᭞ᬫᬫᭀᬢᭀᬄᬫᬗᬸᬢᬂᬳᬸᬢᬂ᭞ᬫᭀᬩᬩ᭄ᬢᬸᬃᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶ᭟᭔᭒᭞ᬢᬍᬃᬧᬕᭂᬄᬫᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶ
ᬓᬳᬶᬦ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬫᬲᭀᬮᬄᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᬦᬾᬫᬨᬮᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬤᬵᬦᬤᬵᬦᬲᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬢ᭄ᬬᬵᬫᬮᬶᬄᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬧᬲ᭄ᬯᬾ᭠